Avrupa Birliği - Satılan Türkiye

Yazı Dizisi

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

İmam Mehdi Savaşları - 54

 

Ha Mim, Ha Mim, Ha Mim, Ha Mim, Ha Mim, Ha Mim, Ha Mim, Elhamdulillahirabbilalemin ve selamun alel murselin.

 

Avrupa Birliği

Akp Avrupa Birliği peşinden çok koştu. Avrupa Birliği Uyum Yasalarını kabul etmekle; tarihinin en büyük hatasını zinayı serbest bırakmakla yaptı, Türkiye’yi dinamitledi. Boşanma davaları birden %40lara ulaştı. Her köşe başında zina evleri açıldı, “pezevenk” kim “dürzü” kim, at izi it izine karıştı, park alanlarına taştı, insanlar adeta kudurdu.

Uyum Yasaları çerçevesinde; Tarım Politikası iflas etti ve tarım ürünlerine muhtaç hale geldi, büyükbaş - küçükbaş hayvancılığı sonladı.

Avrupa Uyum Yasaları çerçevesinde; kanunlar yapılarak, PKK Terör Örgütünün ve Mafyanın önü açıldı. Kürt Mafyası, Dünya Mafyası arasına girdi. PKK Örgütüne finans sağladı. Bölücü Ermeni Terör Örgütü PKK palazlandı.

Avrupa Uyum Yasaları gereği; Türkiye’de bir talan başladı. Türkiye’nin elinde her ne varsa özelleştirildi. Yabancı sermaye gizli dinamit gibi vahametini koruyor.

 

Özelleştirmede 30 yıl

 

“Nitekim 1986 yılından 2002 yılına kadar geçen sürede toplam 8 milyar dolar düzeyinde özelleştirme uygulaması yapılmışken, 2003 yılından itibaren, 4 yılda 17,8 milyar dolar seviyesinde uygulama yapılmış olması ve 20 yıldır devam eden özelleştirme çabalarına rağmen özelleştirmesi gerçekleşmeyen bir çok kuruluşun hükümetimiz döneminde özelleştirilmesi, bunun somut bir göstergesidir.”(Bakan Kemal UNAKITAN Nisan 2007)

“Ülkemizde 20 yılı aşkın bir süredir devam eden özelleştirme çalışmalarında, 15 yılı aşkın bir süredir özelleştirme portföyünde bulunan ve artık özelleştirileceğine kimsenin inanmadığı ERDEMİR, TÜPRAŞ ve TELEKOM gibi kuruluşların özelleştirilmesi de bu dönemde gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında; HALBANK, PETKİM, İZMİR LİMANI ve TEKEL’in yanı sıra Otoyollar ve Köprülerin de özelleştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir. Ülkemiz ve özelleştirme uygulamaları açısından 2007 yılının da başarılı bir yıl olması en temel dileğimizdir. Sonuç olarak, yürütmekte olduğumuz misyonun zor ve uzun bir süreç olduğu bilinciyle, kararlı ve fedakar bir yaklaşımla, geniş kapsamlı ve kararlı bir çalışma yürütülmektedir.” (Başkan Metin KİLCİ Nisan 2007)

 

Özelleştirme Programı

 

1985 yılından itibaren 271 kuruluştaki kamu hisseleri, 1797 taşınmaz, 10 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 146 Tesis, 7 Liman, şans oyunları lisans hakkı ile Araç Muayene İstasyonları özelleştirme kapsamına alınmıştır.

 

1986 yılından itibaren hız kazanan ve tamamı kamuya ait veya kamu iştiraki olan kuruluşlardaki kamu paylarının özelleştirme kapsamına alınması yoluyla yürütülen program çerçevesinde, İdare tarafından bugüne kadar 205 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemi yapılmış ve bu kuruluşlardan 195’inde hiç kamu payı kalmamıştır.

 

1986 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 67,6 milyar $ düzeyindedir.

 

Bir bölümü vadeli ve döviz cinsinden gerçekleştirilen bu hisse senedi ve varlık satış işlemlerinden Mayıs 2016 itibariyle 62,6 milyar $ net giriş sağlanmıştır.

 

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan elde edilen 4,8 milyar $ temettü geliri ve 1,7 milyar $ diğer kaynaklarla birlikte 1985 – Mayıs 2016 dönemi toplam kaynakları 69,1 milyar $ düzeyine ulaşmaktadır.

 

Aynı dönemde özelleştirme uygulamaları çerçevesinde 65,3 milyar $ tutarında kullanım gerçekleştirilmiştir. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin kullanımların % 98’lik bir bölümü, kapsamdaki kuruluşlara sermaye iştiraki, kredi borçları ve personel ödemeleri, özelleştirme bonoları ve Hazine’ye aktarmaya ilişkin ödenen tutarlardır.

Özelleştirme uygulamalarının başlatıldığı 1985 yılından 2016 yılına kadar geçen 31 yıllık sürede kapsama alınan kuruluşların yarısından fazlası tamamen özelleştirilmiştir.

 

Bu son on yılda, Türkiye’nin kalkınmasında sürükleyici sektör olan ve milli sanayimiz diye övündüğümüz imalat sanayi de yabancı kontrolüne girdi. Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu (TÜİK)’in bu konudaki açıklaması aynen şöyledir :

“Yabancı kontrolündeki üretimin yaklaşık %60’ının yoğunlaştığı imalat sanayinde;
- Tütün ürünleri sanayinin 2007 yılında yüzde 69,0’ı;
- Otomotiv sanayinin 2007 yılında %50,3’ü;
- Elektronik sanayinin 2007 yılında %48,5’i yabancı kontrolündedir.

Ülkenin iç ve dış borcu, tavan yapıyordu bu politikalar sonunda. Yani ülkenin nesi var nesi yoksa haraç mezat satılmış ve ülke insanın çoğu gırtlağına kadar borçlanmıştı. AKP devrinde Türkiye 498 milyar dolar borç faizi ödedi.
 

Yabancılar satılan bankaların listesi:
Oyakbank, Hollanda’nın İNG Bankı’na,
Demirbank HSBC’ye,
Dışbank Fortis’e,
Tekfenbank Yunan EFG’ye,
Finansbank eski bir EOKA-B üyesi olan bir papazın ortak olduğu Yunan NBG’ye,
TEB Fransız BNP’ye,
Sitebank Yunan Novabank’a,
Denizbank Dexia’ya, 
Şekerbank Kazak Banlı Turan’a
Adabank Kuveyt Finans’a,
C bank İsrail Bank Hapoalim’e,
Yapı Kredi Bankası Unicredito-Koç’a,
Garanti Bankası’nın yarı hissesi GE-Finans’a satıldı.

İŞTE YIL YIL SATIŞ LİSTESİ

2003

Kayseri'de­ki Tak­san, Bo­lu Ge­re­de'de­ki Ger­kon­san, SE­KA'nın Ba­lı­ke­sir, Af­yon, Kas­ta­mo­nu, Ak­su ve Çay­cu­ma iş­let­me­le­riy­le Ta­şu­cu ter­sa­ne ala­nı, TE­KE­L'­in ka­ya tu­zu te­sis­le­ri, Çeş­me, Ku­şa­da­sı, Trab­zon ve Di­ki­li li­man­la­rı, Sü­mer Hol­din­g'­in Me­ri­nos Ha­lı Mar­ka­sı ve Adı­ya­man İş­let­me­si, Tür­ki­ye Zi­ra­i Do­na­tım Ku­ru­mu'nun Sa­kar­ya iş­let­me­si, İş Ban­ka­sı C, Ar­çe­lik, To­faş, Ün­ye Çi­men­to ve Tür­ki­ye Kal­kın­ma Ban­ka­sı'na ait ka­mu­nun elin­de­ki his­se­ler­le 277 adet ta­şın­maz, 103 ar­sa ve 90 adet loj­man.

2004

Tekel'­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü, Es­ki­şe­hir Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Es­gaz), Art­vin Mur­gul ile Kas­ta­mo­nu Kü­re'de ba­kır ma­de­ni çı­ka­rıp iş­le­yen Eti Ba­kır, Si­vas ve

Ma­lat­ya'da­ki Div­ri­ği He­kim­han Ma­den İş­let­me­le­ri, Bur­sa Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Bur­sa­gaz), Amas­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Kü­tah­ya Tav­şan­lı'da­ki Eti Gü­müş, Ela­zı­ğ'­da­ki Eti Krom, An­tal­ya'da­ki Eti Elek­tro­me­ta­lur­ji iş­let­me­le­ri, Ça­ye­li Ba­kır İş­let­me­le­ri, Kü­tah­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi şir­ke­ti­ne ait Gem­lik ve İs­tan­bu­l'­da­ki fab­ri­ka­la­rı ile Kü­tah­ya Güb­re Var­lık­la­rı ve Şan­lı­ur­fa de­po­la­rı ara­zi­si, Sü­mer Hol­din­g'­in Ma­lat­ya, Ba­kır­köy ve Di­yar­ba­kır iş­let­me­leri, SE­KA'nın Ka­ra­ca­su, Ar­da­nuç ve Ak­kuş iş­let­me­le­riy­le An­ka­ra Alım Sa­tım Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı, EBÜ­AŞ'­ın Sam­sun So­ğuk Ha­va De­po­su, Ma­ni­sa Kom­bi­na­sı ve ar­sa­sı, Sü­mer Hol­din­g'­e ait Or­ta­do­ğu Tek­no­park şir­ke­ti, Ça­nak­ka­le De­ri, Ma­lat­ya ve Tü­mo­san iş­let­me­le­ri, Tür­ki­ye De­mir Çe­lik İş­let­me­le­ri'ne ait Kal­kın­ma Ban­ka­sı his­se­le­ri, TE­KE­L'­in Tuz­lu­ca ve Se­ki­li tuz­la­la­rı, Bur­sa İnel­gö­l'­de­ki Kib­rit Fab­ri­ka­sı, Ka­da­de­niz Ba­kır İş­let­me­le­ri'nin Sam­sun İş­let­me­si, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri'ne ait An­ka­ra ve Sam­sun fe­ri­bot­la­rı, THY'­nin 126 mil­yon do­lar­lık his­se­si­ ile 375 adet ta­şın­maz ve loj­man.

2005

Türk Te­le­kom, TE­KE­L'­in si­ga­ra bö­lü­mü, İs­tan­bul Ata­köy Tu­rizm, Ata­köy Otel­ci­lik, Ata­köy Ma­ri­na ve Yat İş­let­me­le­ri, Kon­ya Sey­di­şe­hi­r'­de­ki Eti Alü­min­yum Fab­ri­ka­sı, Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı şir­ke­ti, Ada­pa­za­rı Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye De­niz İş­let­me­le­ri'nin Ka­ra­de­niz ve Tu­ran Emek­siz ge­mi­le­ri ile şe­hir hat­la­rı hiz­met­le­ri ve ge­mi­le­ri, TE­KE­L'­in Kris­tal Tuz Ra­fi­ne­ri­si ile Ka­ğız­man Tuz­la­sı, Sü­mer Hol­din­g'­in İs­tan­bul İmar Şir­ke­ti, Bey­koz İş­let­me­si, ma­ki­na ve teç­hi­zat­la­rı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi'nin Sam­sun Güb­re Fab­ri­ka­sı ve Or­du Fat­sa ile Te­kir­dağ de­po­la­rı, DSİ, Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı'nın Kay­se­ri Er­ci­ye­s'­te­ki sos­yal te­sis­le­ri, Sü­mer Hol­din­g'­in Asel­sa­n'­da­ki his­se­si, Sa­rı­ka­mış ve Ter­can iş­let­me­le­ri, Ye­şi­lo­va Ha­lı ve Bat­ta­ni­ye Fab­ri­ka­sı, Emek­li San­dı­ğı'nın Ku­şa­da­sı Ta­til Kö­yü ile İs­tan­bul Hil­ton Ote­li, THY'­nin USA­Ş'­ta­ki his­se­si, TOP­RAŞ ve PET­Kİ­M'­de­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 120 ta­şın­maz ile 41 adet ar­sa;

2006

TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta ve Ba­şak Emek­li­lik, TE­KE­L'­in Ka­ya­cık, Yav­şan ve Kal­dı­rım tuz­la­la­rı, TE­KE­L'­in ikiz ku­le­ler ola­rak bi­li­nen An­ka­ra Baş­mü­dür­lük Bi­na­sı ve Bod­rum te­sis­le­ri, Emek­li San­dı­ğı'nın baş­kent­te­ki Bü­yük An­ka­ra Ote­li ve Kı­zı­lay Emek İş­ha­nı, İz­mi­r'­de­ki Bü­yük Efes Ote­li, İs­tan­bu­l'­da­ki Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri'nin Ya­kıt-2 ge­mi­si, Ça­nak­ka­le Şe­hir Hat­la­rı Hiz­met­le­riy­le 9 ge­mi­si, THY'­ye ait ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 350 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2007

TCDİ- De­ve­ci Ma­den Sa­ha­sı İş­let­me Hak­kı, TCDD Mer­sin Li­ma­nı, KGM İs­tan­bul Le­vent Ar­sa­sı, Sü­mer Hol­ding- BU­MAS, Araç Mu­aye­ne İs­tas­yo­nu­nun 1.-2. böl­ge­si, Emek­li San­dı­ğı Mül­ki­ye­ti Bur­sa Çe­lik Pa­las Otel, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı, 245 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2008

Pet­kim Pet­ro­kim­ya Hol­ding A.Ş., Sü­mer Hol­ding NİT­RO-MAK Ma­ki­ne Kim­ya Nit­ro No­bel Kim­ya Sa­na­yi A.Ş.'nin yüz­de 33.5 his­se­si, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi­i İş­let­me­le­ri ve Ti­ca­re­ti A.Ş., An­ka­ra Do­ğal Elek­trik Üre­tim ve Ti­ca­ret A.Ş.'nin 9 san­tra­li, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi İş­let­me­le­ri'­ne ait Pi­po ve Nar­gi­le Mar­ka­la­rı, Türk Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve 196 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2009

TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­DAŞ Sa­kar­ya Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­KEL Kas­ta­mo­nu Jüt İp­li­ği Fab. Ma­ki­ne ve tec­hi­za­tı, TE­DAŞ Kon­ya Me­ram Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş. ve 140 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2010

TCDD'­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma li­man­la­rı, TE­KE­L'­in Ça­mal­tı ve Ay­va­lık tuz­la­la­rı, Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi, Çam­lı­bel, Ulu­dağ, Ço­ruh, Ye­şi­lır­mak ve Fı­rat elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri, Sü­mer Hol­din­g'­in An­tal­ya Ba­rit ve Mer­sin Ta­şu­cu iş­let­me­le­riy­le 205 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2011

Bay­burt, Çe­miş­ge­zek, Gir­le­vik, Bün­yan, Ça­mar­dı, Pı­nar­ba­şı, Sı­zır, İz­nik, De­re­köy, İne­göl, Cer­rah, Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa, Su­uç­tu, Çağ Çağ, Ot­lu­ca, Ulu­de­re, Adil­ce­vaz, Ah­lat, Ma­laz­girt, Var­to, De­ğir­men­de­re, Ka­ra­çay, Ku­zu­cu­lu, Tu­run­ço­va, Fi­ni­ke, Ka­ya­di­bi, Bes­ni, Der­ne, Er­ke­nek, Ker­nek ve Ko­va­da 1-2 akar­su san­tral­le­ri, İs­ken­de­run Li­ma­nı, Trak­ya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­tiy­le 195 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2012

Acı­sel­sa­n'­ın yüz­de 77 his­se­si, PET­Kİ­M'­in yüz­de 10 his­se­si, Kay­se­ri Elek­tri­k'­in yüz­de 20 his­se­si, Bey­ko­z'­da­ki is­ke­le ve rıh­tım, Halk Ban­ka­sı'nın yüz­de 24 his­se­siy­le 192 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2013

Ga­la­ta­port, Ha­mi­ta­bat Elek­trik Üre­tim ve Tic. A.Ş., İs­tan­bul Ana­do­lu Elek­trik, Bo­ğa­zi­çi Elek­trik, To­ros­lar Elek­trik, Aras­lar Elek­trik, Dic­le Elek­trik, Van­gö­lü Elek­trik, Se­yi­tö­mer ve Kan­gal Elek­trik San­tral­le­ri,  Ye­di­te­pe Bey­nel­mi­lel Otel­ci­lik ve Tu­rizm Tic. A.Ş.'nin yüz­de 15 D gru­bu, yüz­de 11 E gru­bu his­se­si, TE­DA­Ş'­ın Te­kir­dağ, Muğ­la, Bi­le­cik, Düz­ce, İs­tan­bul, De­niz­li, Ko­ca­eli'­de­ki çok sayıda ta­şın­maz.

2014

Mil­li Pi­yan­go'nun şans oyun­la­rı­nın özel­leş­ti­ril­me­si iha­le­si 2015 yı­lı­na sark­tı.  Ke­mer­köy ve Ye­ni­köy Ter­mik San­tral­le­ri, Ke­mer­köy Li­man Sa­ha­sı. Ya­ta­ğan Ter­mik San­tra­li, TE­DAŞ, TDİ ve Ma­li­ye'nin çok sa­yı­da­ki ta­şın­ma­zı.

Özelleştirme Kalemleriyle ilgili yazı dizimiz devam edecektir.

Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı
Dursun GÜNEŞ - Seyyid Muhammed Ali
20 Nisan 2017 - İstanbul

 

Kaynaklar:

http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar.htm

http://www.oib.gov.tr/

http://www.oib.gov.tr/2016/%C3%96zelle%C5%9Ftirmenin-30%20Yili.pdf

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/akp-12-yilda-hangi-isletmeleri-ve-fabrikalari-satti-h45464.html

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/80-yilin-birikimini-15-yilda-satildi-156925h.htm

http://www.bayburtpostasi.com.tr/seksen-yillik-birikim-10-yilda-satildi-makale,7005.html

 Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   618 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın