• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.youtube.com/channel/UCNyIRkbD2N6aGU1-9B1wqAg

Hak ve Hakikat Partisi

Hoş geldiniz!

    • Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Tüzük

HAK VE HAKİKAT PARTİSİ (HAK PARTİ) PARTİ TÜZÜĞÜ

(24.01.2016 TARİHLİ 3.OLAĞAN KONGREDE KABUL EDİLMİŞ SON HALİ)

BÖLÜM   I

GENEL İLKELER

KURULUŞ VE AMAÇ

KURULUŞ

 Madde 1-Hak ve Hakikat Partisi, bu Tüzüğe ekli listede açık kimlikleri yazılı kurucular tarafından 29 Temmuz 2008 günü kurulmuştur.

Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat esaslarına göre siyasi faaliyette bulunmak maksadı ile kurulmuştur.

Partinin genel merkezi Ankara’dadır.

Partinin kısaltılmış adı HAK PARTİ’dir.

Partinin hususi işareti şekildeki gibi HİLAL İÇERİSİNDE GÜNEŞ  resmi ve amblem altında HAK PARTİ’dir.


AMAÇ

        Madde 2-Hak ve Hakikat Partisi’nin amacı;

Anayasa ve Kanunlar çerçevesinde, Milli Mücadele Şuuru ile din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmadan gerçek bir Demokrasi ile Türkiye Cumhuriyetini dünya milletleri içerisinde hak ettiği en yüksek yere ulaştırmaktır.

ANLAYIŞ VE İLKELER

        Madde 3-Hak ve Hakikat Partisi;

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözüyle yola çıkıp Milletin bağımsız bütünlüğünü, hak, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetini, eşitlik, sosyal adalet anlayışına dayanan, gerçek Demokrasi ve Hukuk üstünlüğüne öncelik verecek bir partidir. 

BÖLÜM II

ÜYELİK

ÜYE OLMA

        Madde 4-Siyasi Partiler Kanunu’ndaki şartları taşıyan, parti tüzük ve programını benimseyen her Türk vatandaşı Hak ve Hakikat Partisine üye olabilir. 

        Üye olmak isteyenler başvuru formunu doldurarak bağlı olduğu ilçe başkanlığına bizzat müracaat eder, yurt dışında olanlar üyelik başvurusunu Türkiye’deki en son ikametgâhın da ki ilçe başkanlığına veya genel merkezimize bizzat müracaat ederek üye olabilirler.

ÜYELİĞİN KABULÜ

        Madde 5- Üyelik başvurusu yapmış olanlar ilçe teşkilatlarında değerlendirilip karara bağlanır, kabul edilmeleri halinde üyelik işlemleri gerçekleştirilir. Partiden ayrılıp yeniden üye olmak isteyenler ilçe teşkilatınca değerlendirilir.

Partiden ayrılmış olan Büyük Kongre Üyeleri, Milletvekilleri, İl Başkanları, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ve İlçe Belediye Başkanlarının parti üyeliği başvuruları Genel Merkez Yönetimince karara bağlanır.

KAYITLARIN TUTULMASI

            Madde 6-Üye kayıtları için genel merkezce hazırlanan, il ve ilçe yönetimlerine gönderilen kayıt defterleri kullanılır.

ÜYELİK İŞLEMLERİ  

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

            Madde 7-Ölüm, istifa, başka bir partiye üye olma, kanun ve tüzüğe göre üyelik şartlarını kaybetme durumlarında üyelik sona erer veya disiplin kurulu kararı ile üyelik düşürülebilir. Üyelikten düşürülme kararı 15 gün içerisinde ilgiliye bildirilir.

        ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

            Madde 8-Üyelik itirazları, merkez yürütme kurulu kararları, üyelikten ayrılma, üye olmak, üyelikle ilgili bütün işlemler Siyasi Partiler Kanunu ve bu tüzük hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile düzenlenir.

BÖLÜM III

MERKEZ TEŞKİLATI

MERKEZ TEŞKİLAT ORGANLARI

            Madde 9-Parti teşkilatı aşağıdaki şekilde oluşur.

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

A) Büyük Kongre

B) Genel Başkan  / Eş Genel Başkanlar

C) Başkanlık Divanı

D) Merkez Karar, Yönetim ve İcra Organları

E) Merkez Disiplin Kurulu

İL TEŞKİLATI

A) İl Kongresi

B) İl  Başkanı

C) İl Yönetim Kurulu

D) İl Disiplin Kurulu

İLÇE TEŞKİLATI

A) İlçe Kongresi

B) İlçe Başkanı

C) İlçe Yönetim Kurulu

D) Belde Teşkilatı

 PARTİ GRUBU

A) T.B.M.M. Grubu

B) İl Genel Meclisi Grubu

C) Belediye Meclisi Grupları

YAN KURULUŞLAR

A)Kadın Kolları

B)Gençlik Kolları

(DEĞİŞİKLİK: 24/01/2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)

 

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

            Madde 10-Yan kuruluşlar ve yurtdışı temsilcilikleri Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ile kurulabilir. Yan kuruluşlar siyasi parti kanununa parti tüzüğüne göre yönetilir, yurt dışı temsilcilikleri ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde milli menfaatlerimiz gözetilerek aşağıda belirtilmiş ülkelerin şehirlerinde kurulabilir.

1-ALMANYA: Münih, Frankfurt, Berlin 2-AMERİKA: Washington 3- ARNAVUTLUK: Tiran 4- AVUSTURYA: Viyana 5-AVUSTURALYA: Canberra 6-AZARBEYCAN: Bakü 7-BELÇİKA: Bürüksel 8-BOSNA HERSEK: Saraybosna 9-BULGARİSTAN: Sofya 10-FİNLANDİYA: Helsinki 11-FRANSA: Paris, Marsilya 12-HOLLANDA: Amsterdam, Rotterdam 13- İSPANYA: Madrid 14-İSVİÇRE: Bern 15-İTALYA: Roma 16-İNGİLTERE: Londra, Manchester, Birmingham, Oxford 17-MACARİSTAN: Budapeşte 18-MAKEDONYA: Üsküp 19-NORVEÇ: Oslo 20-POLONYA: Varşova 21-ROMANYA: Bükreş 22-RUSYA FEDERASYONU: Moskova 23-TÜRKMENİSTAN: Aşkabat 24-ÖZBEKİSTAN: Taşkent 25-KAZAKİSTAN: Astana

(DEĞİŞİKLİK: S.P.Y.Madde31, 20/12/2008 tarihli Tüzük Kongresi)

 

BÜYÜK KONGRE

 

            Madde 11-Büyük Kongre partinin en yetkili organıdır. Büyük Kongre kararına partinin bütün organları uymak zorundadır.

BÜYÜK KONGRE ÜYELERİ

            Madde 12-Büyük Kongre aşağıdaki şekilde oluşur.

a) Genel Başkan

b) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeleri

c) Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri

d) Başkanlık Divanı Üyeleri                 

e) Partinin üyeliği devam eden kurucuları

f) Partinin bakan ve milletvekilleri

h) İl Kongresince o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen delegelerden oluşur.       

BÜYÜK KONGRE‘NİN TOPLANMASI

            Madde 13 - Büyük Kongre olağan toplanma ve zamanını belireme yetkisi Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna aittir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Büyük Kongreyi her 2 yılda bir toplar ve 1 yıldan fazla erteleyemez. Büyük Kongrenin toplanacağı yer, gün ve saat ile ilgili gündem Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca belirlenir ve en az 30 gün önce Genel Başkanca duyurulur. Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya Büyük Kongre üyelerinin en az 5 de 1’i nin yazılı isteği üzerine Büyük Kongre olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantı en az 15 gün önce ilgililere duyurulur. Toplantı yeter sayısı kongre üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. çağrı yapılır, 2. çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Karar yeter sayısı bu durumda da katılanların salt çoğunluğudur. Seçilmiş üyeler her İl Kongresinin seçtiği o ilin T.B.M.M üye sayısının iki katı olarak seçilen toplamı 1100 olan delegelerdir. T.B.M.M üye tam sayısının değiştirilmesi durumunda İl Kongrelerince seçilecek üye sayısı olarak belirlenir.

            Tabii Üyeler: Partinin Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Başkanlık Divanı Kurulu üyeleri, Partinin Bakanı, Milletvekilleri ve üyeliği devam eden kurucularıdır.

            Üyeliği devam eden parti kurucularının seçilmiş Büyük Kongre üye sayısının %15 inden fazla olması durumunda Kongre Üyesi olacak Kurucu Üyelerin sayısının %15 oranı ile sınırlandırılmasında parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu delegeler üyeliği devam eden kurucular arasından ad çekme yöntemiyle belirlenir.

(DEĞİŞİKİLİK: SPY14/5-14/7 20/12/2008 tarihli TÜZÜK KONGRESİ, 24/01/2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)   

 

BÜYÜK KONGRE’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 14-Büyük Kongre; Parti genel başkanı, partinin merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyelerini gizli oy ile seçmek; partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak; partinin gelir gider kesin hesabını kabul veya reddetmek; kanun, parti tüzük ve programına uygun temenni veya bağlayıcı kararlar almak; partinin kapanmasına, başka bir parti ile birleşmesine, parti mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar vermek Büyük Kongrenin görevlerindendir.

GÖRÜŞME VE KARAR

            Madde 15-Büyük Kongreyi Genel Başkan veya yetkili kıldığı Genel Başkan yardımcısı açar. Görüşmeler gündem sırasına göre yapılır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu isim listesi ve hesap raporu okunur, ihtiyaç duyulan diğer komisyonlar kurulur; komisyonlarda görüşülüp karara bağlanan konular Büyük Kongrenin oyuna arz edilir.

Partinin tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin kararı almak için bunların Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya Büyük Kongre Üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır.

Büyük Kongre Kararları tüm partilileri bağlar. Bu kararlar basın ve diğer yollarla en geç on beş gün içerisinde teşkilata ve kamuoyuna duyurulur.

GENEL BAŞKAN SEÇİMİ

            Madde 16- Genel Başkan veya Eş Genel Başkanlar Büyük Kongre tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa üçüncü oylamada en çok oyu alan Genel Başkan seçilir.

Genel Başkan Kanunların belirttiği süre için seçilip, herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde en geç 45 gün içerisinde Büyük Kongre toplantıya çağrılır, bu süre içerisinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun kendi içerisinden seçeceği bir üye Genel Başkan’lığa vekâlet eder. Eş Genel Başkanların herhangi birinin istifası görevden ayrılması el çektirilmesi halinde, Görevi yürüten Eş Genel Başkanın onayı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisi Eş Genel Başkanlık görevini yürütebilir.

Hak ve Hakikat Partisi tek Genel Başkan ile veya Eş Genel Başkanlık sistemi ile Büyük Kongrede Genel başkan seçebilir. Büyük Kongre öncesi Merkez karar yönetim kurulu Kararında tek Genel Başkan veya 2 (iki) Eş Genel Başkan seçileceği belirlenir. Bu karara göre kongrede Genel Başkan Seçimi yapılır.

 

GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 17- Partiyi temsil yetkisi Genel Başkan’ındır. Parti tüzel kişiliğini Kanun, Tüzük ve Yönetmelik çerçevesinde  temsil eder. Partinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlar. Genel başkan görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık etmek üzere gerekli gördüğü sayıda sekreter ve yardımcı seçebilir ve görev dağılımlarını yapar. Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna, Başkanlık divanına, T.B.M.M. Gurubuna ve Genel Merkez Teşkilatındaki kurullara başkanlık eder.

BAŞKANLIK DİVANI

TEŞEKKÜLÜ

            Madde 18- Başkanlık divanı; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Muhasip den oluşur. Başkanlığını ise Genel Başkan yapar. İhtiyaç görüldüğü takdirde Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Muhasip Yardımcısı da seçilebilir.

(DEĞİŞİKLİK: 13/06/2010 tarihli TÜZÜK KONGRESİ)

 

GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 19- Başkanlık Divanı; Genel Başkanın her konuda yardımcısı olup, yürütme organıdır.

a) Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda sevk ve idaresinde,

b) Seçim Çalışmalarının organizasyonunda,

c) Partinin T.B.M.M. Grubu ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonun sağlanmasında,

d) Parti adına yapılacak açıklamaların esaslarının tespitinde,

e) Partinin teşkilat ve çeşitli kademelerinin çalışmalarında uyum ve işbirliğinin sağlanmasında,

Genel Başkan’a yardımcı olur.

f) Kanun ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla Genel Başkan’ın verdiği diğer görevleri yapar,

h) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun yetkisindeki bütün konularda karar alarak uygulatabilir.

 

 

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

            Madde 20- Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; büyük Kongre tarafından seçilen Genel Başkan ile birlikte en az 22 üye den teşekkül eder. Asıl üyenin yarısı kadar yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerden boşalma halinde yedek üyelerle boşalan yerler doldurulur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, üyelerin dörtte bir çoğunluğunun yazılı isteği ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Gündem, toplantı talebiyle bildirilir. Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna Genel Başkan başkanlık yapar. Genel Başkan olmadığı zamanlarda, yetkili kılınan Genel Başkan Yardımcısı başkanlık yapar. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Genel Başkanın dâhil olduğu görüş kabul edilir.

(DEĞİŞİKLİK: 13/06/2010 tarihli TÜZÜK KONGRESİ, 23/02/2014 tarihli 2.Olağan BÜYÜK KONGRE)

 

GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 21- Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Kanunlar, Tüzük ve Parti Programı hükümlerine ve ilkelerine göre partinin bütün teşkilat birimlerinin sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak,

b) Büyük Kongrenin ve Başkanlık Divanının verdiği görevleri yapmak,

c) Kendi üyelerinin, yan kuruluşların ve çalışma birimlerinin önerdiği projeleri görüşüp karara bağlamak,

d) Başkanlık Divanının gündem taslağını hazırlamak,

e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Tüzük ve Mevzuat Hükümleri uyarınca gerekli görülen yerlerde parti teşkilatları kurmak, kurmaya yetki vermek ve feshetmek, teşkilatı bir bütün halinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

f) Zorunlu sebepler dolayısıyla Büyük Kongrenin toplanamadığı hallerde partinin hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiştirilmesi dışındaki Büyük Kongrenin bütün görevlerini yapmak.

g) Parti Teşkilatının Kanunlara, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun şekilde çalışmasını denetlemek, gerekli gördüğü yerlere denetmen göndermek,

h) Milletvekili genel veya ara seçimleriyle mahalli seçimlere katılıp katılmamaya karar vermek,

i) Büyük Kongreye arz edilecek faaliyet raporlarını, gelir gider cetvellerini, bilanço ve kesin hesap raporlarını, büyük Kongre gündeminde bulunan diğer konuları hazırlamak ve büyük Kongreye sunmak,

j) Partinin hükümet kurması, kurulan hükümete ortak olması veya hükümetten çekilmesine karar vermek,

k) Parti işlerini düzenleyen parti iç yönetmeliklerini hazırlamak,

l) Partinin amacına uygun olarak her türlü gayrimenkul alımına, satımına ve işletilmesine karar vermek,

m) Parti gelirlerini artırıcı kararlar ve politikalar tespit ederek, tüzük ve program çerçevesinde gerekli gördüğü bütün harcamaları yapmak,

n) Kanunların öngördüğü konularda tüzükte tadilat yapmak,

o) Parti içi hiçbir kurul ve başkanlığın kararını beklemeden, il başkanı, ilçe başkanı, il ve ilçe teşkilatlarında yönetim kurulunun tamamı yada yönetim kurulu üyelerinden biri yada birkaçını atamak ve görevden almak,

p) Kanun, Tüzük ve Yönetmelik çerçevesinde,  Büyük Kongrenin, Genel Başkanın ve Başkanlık Divanının verdiği diğer işleri yapmak.

(DEĞİŞİKLİK: 11/09/2011 tarihli 1.Olağanüstü Büyük Kongre)

 

GENEL SEKRETER SEÇİMİ

            Madde 22-  Genel Sekreter, Genel Başkanın teklifi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Partinin başvuru ve haberleşme organıdır. Genel Sekreter, Genel Başkan'ın onayıyla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu içinden gerek gördüğü sayıda genel sekreter yardımcısı seçer; görev alanlarını yazılı olarak düzenler.

GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 23-  Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır.

a) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkanlık Divanı Kararları ile Genel Başkanın verdiği talimatların gereğini yerine getirir,

b) Partinin bütün yazışmalarının yapılmasını, tutanaklarının tanzimini, imzalattırılmasını ve muhafazasını sağlar,

c) Genel Başkanın bilgisi dâhilin de Genel Merkez personelinin istihdam, görevlendirme, iş akitlerinin feshi ve özlük haklarıyla ilgili işleri yürütür,

d) Genel Başkanın onayını almak kaydıyla parti adına demeçler vermeye ve açıklamalar yapmaya yetkilidir,

e) Parti TBMM Grubu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı arasındaki ilişkilerde gerekli idari hizmetlerin yapılmasını sağlar,

f) Genel Başkanlık adına Partiyi mahkemelerde, devlet daireleri ve kuruluşlarında, özel ve tüzel kişilere karşı temsil etmek,

g) Yasa, Tüzük ve yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

            Madde 24- İhtiyaç görüldüğü hallerde Genel Sekreter Yardımcısı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Genel Sekreter Yardımcılarının görev ve yetkilerini, Genel Sekreter yazılı olarak belirler.

(DEĞİŞİKLİK: 13.06.2010 tarihli Tüzük Kongresi)

 

GENEL MUHASİP SEÇİMİ

            Madde 25- Genel Muhasip, Genel Başkanın teklifi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından salt çoğunluk ile seçilir.

GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 26- Genel Muhasibin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir.

a)Parti Merkez Teşkilatının muhasebe ve mali işlerini yürütür, parti gelir gider ve harcamalarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

b)Genel Merkez kesin hesap raporları ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanarak ilgili mercilere sunulması ile muhasebe ve mali işlere ilişkin defter kayıt ve belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre tutulması, kaydedilmesi ve saklanması işlemlerini birinci derece sorumlu olarak yürütür,

c) Partinin mali işlerine ait yazışmaları Genel Başkan ve Genel Sekreterle birlikte imzalar,

d)Partinin gelirlerini yasal yollardan artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Kanunların, Tüzüğün, Yönetmeliklerin verdiği diğer görevleri yapmak.

GENEL MUHASİP YARDIMCILARI

            Madde 27- İhtiyaç görüldüğü hallerde, Genel Muhasip Yardımcısı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Görev ve Yetkilerini Genel Muhasip yazılı olarak belirler. (DEĞİŞİKLİK: 13/06/2010 tarihli Tüzük Kongresi)

MERKEZ DİSİPLİN KURULU SEÇİMİ

            Madde 28- Merkez Disiplin Kurulu, Büyük Kongre tarafından seçilen dört asil, üç yedek üyeden oluşur.  (DEĞİŞİKLİK: 13.06.2010 tarihli Tüzük Kongresi)

GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 29- Genel Disiplin Kurulu;

a)Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kendi Başkan ve Üyeleri, İl Başkanları, İl Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, İl Merkez Belediye Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Parti Kurucu Üyeleri, TBMM’nin Yasama, Denetim ve diğer faaliyetleri dışındaki beyan, tavır ve davranışları bakımından parti milletvekilleri ve milletvekili olmayan partili Bakanlar için işlemiş oldukları disiplin suçlarının inceleyip, Siyasi Partiler Kanununun 57.maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, birinci derecede karar merciidir.

b)İl Disiplin Kurullarınca alınan ve itiraz yoluyla gelen disiplin kararlarını inceler, onaylar veya bozar,

c)Merkez Disiplin Kurulu, bir il disiplin kurulunun boşalması halinde bu kurulun görevini geçici olarak yürütmek üzere komşu bir il disiplin kurulunu görevlendirebilir,

d)Merkez Disiplin Kurulu, kendiliğinden disiplin soruşturması yapamaz, ancak Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca ve Genel Başkanca kendisine intikal ettirilen, dosya ve konuları inceleyip karara bağlar,

e)Merkez Disiplin Kurulu, Kanunların, Tüzüğün, Yönetmeliklerin verdiği diğer görevleri yapar.

 İL TEŞKİLATI

İL KONGRESİ OLUŞUMU

            Madde 30- İl Kongresi, tabii ve seçilmiş delegelerden oluşur. İlin partili milletvekilleri, il başkanı, il yönetim kurulu asıl üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, partili Büyükşehir belediye başkanları, geçici il başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Ayrıca geçici il yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden delege sıfatı taşımayanların Kongrede oy kullanma hakkı yoktur.

İl Kongresinin seçilmiş delegeleri altı yüzden fazla olamaz. İlçe Kongrelerince seçilen delegelerden oluşur. O ilin partili milletvekilleri ile yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri il Kongresinin tabi üyeleridir. İl Kongrelerinin toplantı tarihi ve süresi, bir üst Kongresinin yapılmasına engel olmayacak şekilde ve üç yılı geçmemek üzere Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca tespit edilir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu gerek gördüğü haller ve yerlerde delege seçiminin yenilenmesine karar verebilir.

DAVET, GÜNDEM VE TOPLANTI

            Madde 31- İl Kongresi toplantısı için, toplantı gününden en az onbeş gün önce, gündem, yer, gün ve saat ilan edilir. Seçimi yapılacak Kongreye, kesinleşen listelerdeki üyeler katılabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı ertelenir. İkinci toplantı; bu toplantıya ilişkin ilanda gün, saat ve yeri belirtilmek zorundadır. İkinci toplantı, hazır bulunan delegelerle yapılır.

İl Kongresi, İl Başkanı veya ikinci başkanı veya il yönetim kurulundan bir üye tarafından yoklama yapıldıktan sonra, üye sayısının salt çoğunluğu ile açılabilir. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ilanda belirtilen tarihte ikinci toplantı yapılır.  Toplantının açılmasına müteakip il Kongresini yönetecek; Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve iki Kâtip Üyeden oluşan İl Kongresi Divanı açık oyla seçilir. Seçim işlemleri Siyasi Partiler Kanunu’na göre yapılır.

İl Kongresi Divanı, Kongrenin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasına, toplantı düzeninin sağlanmasına, seçimin usulüne uygun yapılmasına ve toplantı tutanaklarının tutulmasından sorumludur.

KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 32-  Kongrenin görev ve yetkileri aşağıya çıkarılmıştır.

a) Önerilerin, görüşmelerin ve alınan kararların tutanağa geçirilmesi gerekir. İl Kongresi çalışma raporu okunur, görüşülerek karara bağlanır.

b) Yönetim Kurulunun hazırladığı kesin hesap raporu ile gelir gider cetvelleri Kongreye sunulur. Kongre bunlara ait belgeleri kuracağı bir komisyona inceletir. Komisyon en kısa zamanda bunu inceleyip, bir raporla Divan Başkanı’na verir. Divan Başkanlığı komisyon raporunu kabul veya reddedebilir. Kongre raporu onayladığı takdirde bu kurul ibra edilmiş olur.

c) İl Kongrelerinde Faaliyet Raporu ile Kesin Hesap görüşmeleri tamamlanmadan diğer gündem maddelerine geçilemez.

d) Kongreler üye tekliflerinden yetkili oldukları konuları karara bağlar, yetkisi dışında bulunanları ise ilgili kademelere bildirir.

e) İl Kongresi, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve Büyük Kongre Delegelerini seçer.

f) İl Kongresi, Kanunların ve Tüzüğün belirlediği diğer görevleri de yerine getirir.

İL BAŞKANI ATAMASI VE SEÇİMİ

            Madde 33- İl Başkanı; İl Kongresince gizli oyla seçilir.

Parti Genel Merkezinin yetkili kıldığı genel başkan veya genel başkan  yardımcılarının biri ya da bir kaçının onayı ile il teşkilatı bulunmayan illere il başkanı ataması yapılır.  Bu atama ile il başkanı 2 yıl görev yapmak üzere yetkilendirilir. Atanan il başkanı il yönetim Kurulunu oluşturmaya yetkilidir. İl Başkanı İl Kongresince gizli oyla seçilir. İl Başkanı en çok 3 yıl için seçilir.

(DEĞİŞİKLİK BÜYÜK KONGRE 24.01.2016)

 

GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 34-

a)İl Başkanı, İl Yönetim Kurulunun başkanlığını yapar,

b)İl Sınırları içerisinde partiyi temsil eder,

c)İle bağlı teşkilatları denetler,

d)Kanun ve Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde diğer görevleri  yerine getirir.

e)İl Başkan Yardımcılarının görev dağılımlarını yapar,

f)İl Başkanının işten el çektirilmesi veya boşalması hallerinde tüzüğün 42.maddesi hükümleri uygulanır.

İL YÖNETİM KURULU

SEÇİMİ VE ÜYELERİ

Madde 35- İl yönetim kurulu 7 asil üyeden oluşur. İl Teşkilatı kurulu bulunmayan iller de, atama yoluyla görevlendirilen İl Başkanı Yönetim Kurulunu oluşturur. Yönetim kurulu 2 yıl görev yapar yapılacak ilk il kongresinde delege sıfatıyla oy kullanma hakkına sahiptir. İl kongresinde 7 asil üye gizli oyla seçilir il yönetim kurulu kendi üyeleri arasından İl Başkan Yardımcısı, Sekreter üye ve Muhasip üyeyi belirler. İl yönetim kurulu üyelerinin istifası ve el çektirilmesi boşalması halinde İl Başkanı Genel Merkezin onayını alarak üye ataması yapabilir veya doğrudan Genel Merkez üye ataması yapar.

İl yönetim kurulu ve Disiplin Kurullarına yedek üye seçilecek olması halinde,  yedek üyelerinin sayısı, asil üyelerin sayısının yarısından fazla olmamak şartıyla İl kongre kararında belirtilir.

(DEĞİŞİKLİK: 25/07/2010 tarihli 1.Olağan Büyük Kongre, 24/01/2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)

 

İL BAŞKAN YARDIMCISI

        Madde 36- İl Başkan Yardımcıları, il başkanınca verilecek görevleri yapar ve il başkanı görevde olmadığı zamanlarda il başkanlığına vekâlet eder. Birden fazla başkan yardımcısının olduğu illerde İl Başkanı görev dağılımlarını yapar. İl başkanı vekilinin kim olacağını belirler.

SEKRETER ÜYE

        Madde 37- Sekreter üye, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve partinin her türlü yazışmalarını yürütülmesinden sorumludur.

MUHASİP ÜYE

        Madde 38- Muhasip Üye, İl Teşkilatının hesap işlerini yürütür. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre il yönetiminin bütün mali iş ve işlemlerini yürütür. Alt kademe hesaplarını denetler ve kanuni sorumluluğunu üstlenir.

GÖREV VE YETKİLERİ

        Madde 39-  İl Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

        a) Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı Kararlarının gereğini yerine getirmek,

        b) İl içerisinde parti faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

        c) Partinin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin halka anlatılması, partinin gelişmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

        d) Bütün seçimlerde parti adaylarının başarılı olabilmesi için gerekli çalışmaları düzenlemek,

        e) İl Kongresinin gündemini hazırlamak, Kongreye sunulacak çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap raporunu hazırlar.

        f) İl başkanının görüşlerini alarak il içerisinde sosyal ve kültürel toplantılar düzenlemek.

İL BAŞKANI VE İL YÖNETİM KURULLARI SONA ERMESİ VE İŞTEN EL ÇEKTİRME

        Madde 40-İl başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği;

        a) Ölüm

        b) İstifa

        c) Üyeliğin düşürülmesi

        d) İşten el çektirme hallerinde sona erer.

İl başkanının ölümü veya istifası halinde onun yerine il yönetim kurulu kendi arasından gizli oyla yeni başkan seçer en çok oyu alan il başkanı seçilir veya

Parti Genel Merkezi gerekli gördüğü hallerde il yönetim kurulu üyelerinden Herhangi birini il başkanı olarak atar veya dışarıdan il  Başkanı ataması yapabilir.

            Madde 41- İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Disiplin Kurulu Üyeleri  Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki hallerin varlığında işten el çektirilebilir.

a) Siyasi Partiler Kanunu, Tüzük ve Yönetmelikler gereği tutulması gereken defter ve kayıtları usulüne uygun tutulmaması veya kayıtlar üzerinde tahrifat yapılması, muhasebe işlemlerinin süresi içerisinde Genel Merkeze gönderilmemesi,

b) Kurullarda görevli üyelerin, kanunun ön gördüğü ve Mülki Amirliğine bildirilmesi gereken bilgilerin bildirilmemesi,

c) Devlete ve parti menfaatlerine aykırı davranışlarda bulunması,

d) Genel Merkezden verilen görevlerin kasten  zamanında yapılmaması,

e) İlçe teşkilatları ile uyum içerisinde çalışmaması,

f) Haklarında Siyasi Partiler Kanununun partiden çıkarılması gerektiren hallerin sabit olması,

h) Üst üste üç defa İl Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmaması,

ı) İl Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğu ile sona erebilir.

Bu karalara karşı ilgili on gün içerisinde Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna itiraz hakkı olup, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun ve Merkez Disiplin Kurulunun vereceği kararla kesinlik kazanır. 

İl yönetimlerinin toplu istifası veya toplu işten el çektirilmesi halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu geçici yönetimi oluşturur ve 45 gün içerisine İl Kongresi toplantıya çağrılır. İl Kongresi yeni delegelerle yapılır, yeni delege seçilememişse eski delegelerle yapılır. Sadece İl Başkanının işten el çektirilmesi halinde İl Yönetim Kurulu kendi arasından gizli oyla yeni başkanı seçer bu halde İl Kongresinin toplanmasına gerek yoktur.

İL DİSİPLİN KURULU

               Madde 42- Genel Merkez tarafından atama yoluyla kurulan il teşkilatlarında , il  Disiplin Kurulu, yapılacak ilk il kongresinde seçimle oluşturulur.

Disiplin kurulu oluşturulana kadar disiplin suçlarını  Merkez Disiplin Kurulu inceleyerek karara bağlama yetkisine sahiptir.

İl kongresinde il Disiplin Kurulu 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur ve üyeler il kongresinde gizli oyla seçilir. İl Disiplin Kurulu, il içerisinde Merkez Disiplin Kurulu sahasına girmeyen disiplin suçlarını inceler karara bağlar İl Disiplin Kurulu’nun sona ermesi halinde Tüzüğün 42 nci maddesi hükmü uygulanır.

(DEĞİŞİKLİK: 25/07/2010 tarihli 1.Olağan Büyük Kongre, 24/01/2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)

 

İLÇE TEŞKİLATI

İLÇE KONGRESİ OLUŞUMU

            Madde 43- İlçe Kongresi, tabii ve seçilmiş delegelerden oluşur. Tabi delegeler, İlçe Başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belde teşkilat başkanları ve ilçe sınırları içerisindeki partili belediye başkanlarıdır.

Seçilmiş delegeler 400’den fazla olamaz. İlçe bünyesindeki köy ve mahallelerde kayıtlı parti üye sayısı 400’den az ise, bütün üyeler delegedir. Üye sayısı 400’den fazla olması halinde partinin son genel seçiminde o ilçeden aldığı oy 400’e bölünmesi ile bulunacak kat sayıya, mahalle, köy ve beldelerde partinin aldığı oy sayısı bölünerek köy, mahalle ve beldenin ilçe Kongresine göndereceği delege sayısı tespit edilir.

Köy, mahalle ve beldeler, ilçe Kongresi delegeleri o köy, mahalle ve beldede partiye kayıtlı üyelerden seçilir.  Delege seçimlerinin başlama tarihi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca tespit edilip, diğer kademelere bildirilir. İlçe merkezi, mahalle ve köyleri ile ilçeye bağlı beldelerin delege seçimleri Siyasi Partiler Kanununun hükümlerine göre yapılır. Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmiş listelerdeki üyeler oy kullanabilir.

DAVET, GÜNDEM VE TOPLANTI

            Madde 44- İlçe Kongresi toplantısı için, toplantı gününden en az onbeş gün önce, gündem, yer, gün ve saat ilan edilir. Seçimi yapılacak Kongreye, kesinleşen listelerdeki üyeler katılabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı ertelenir. İkinci toplantı; bu toplantıya ilişkin ilanda gün, saat ve yeri belirtilmek zorundadır. İkinci toplantı, hazır bulunan delegelerle yapılır.

İlçe Kongresi tarihi, il Kongresinin toplantı tarihine uygun olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca belirlenir. İlçe Kongresi, İlçe Başkanı veya ikinci başkanı veya ilçe yönetim kurulundan bir üye tarafından yoklama yapıldıktan sonra, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile açılabilir. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ilanda belirtilen tarihte ikinci toplantı yapılır.  Toplantının açılmasına müteakip ilçe Kongresini yönetecek; Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve iki Katip Üyeden oluşan İlçe Kongresi Divanı açık oyla seçilir. Seçim işlemleri Siyasi Partiler Kanunu’na göre yapılır.

İlçe Kongresi Divanı, Kongrenin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından, toplantı düzeninin sağlanmasından, seçimin usulüne uygun yapılmasından ve toplantı tutanaklarının tutulmasından sorumludur.

KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 45- İlçe Kongresinde, önerilerin, görüşmelerin ve alınan kararların tutanağa geçirilmesi gerekir. İlçe Kongresi çalışma raporu okunur, görüşülerek karara bağlanır.

İlçe Kongresinde gündemdeki konular görüşülmeden, seçimlere geçilemez. İlçe Kongresi, İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Kongresine katılacak delegeleri seçer. İlçe Kongresi, Kanunların ve Tüzüğün belirlediği diğer görevleri de yerine getirir.

İLÇE BAŞKANI

            Madde 46- İlçe Başkanı İlçe Kongresi tarafından gizli oyla seçilir. İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulunun başkanı olup İlçe sınırları içerisinde partiyi temsil eder, bağlı teşkilatları denetler, mali işleri muhasip üye ile gereğini yapıp partinin Belediye Meclisi grubuna katılır. Kanun ve Tüzük ve Yönetmeliklerin ön gördüğü görevleri ve sorumlulukları yerine getirir.

İlçe Başkanlığının boşalması veya işten el çektirilmesi söz konusu olduğu hallerde Parti Tüzüğünün 41.madde hükümleri uygulanır.

İLÇE YÖNETİM KURULU

ATAMASI SEÇİMİ VE ÜYELERİ

            Madde 47- Parti Genel Merkezinin yetkili kıldığı Genel Başkan veya Genel Başkan  Yardımcılarının biri ya da birkaçının onayı ile ilçe  teşkilatı bulunmayan ilçelere ilçe  başkanı ataması yapılır.  Bu atama ile İlçe  Başkanı 2 yıl görev yapmak üzere yetkilendirilir. Atanan İlçe Başkanı ilçe  Yönetim Kurulunu oluşturmaya yetkilidir. İlçe Başkanı İlçe Kongresince gizli oyla seçilir. İlçe Başkanı en çok 3 yıl için seçilir.

İlçe yönetim kurulu en az 5 asil üyeden oluşur. İlçe kongresinde gizli oyla seçilir. İlçe yönetim kurulu kendi üyeleri arasından Başkan Yardımcısı sekreter üye ve muhasip üyeyi  gizli oyla seçer.

İlçe  yönetim kuruluna  yedek üye seçilecek olması halinde  yedek üyelerinin sayısı, asil üyelerin sayısının yarısından fazla olmamak şartıyla, İlçe  kongre kararında belirtilir.

(DEĞİŞİKLİK BÜYÜK KONGRE 24.01.2016)                                   

İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI

            Madde 48- İlçe Başkan Yardımcısı, ilçe başkanınca verilecek görevleri yapar ve ilçe başkanı görevde olmadığı zamanlarda ilçe başkanlığına vekâlet eder. İlçe Yönetim Kuruluna  Başkanlık eder.

SEKRETER ÜYE

            Madde 49- İlçe Sekreteri, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve partinin her türlü yazışmalarını yapılmasından sorumludur.

MUHASİP ÜYE

            Madde 50- Muhasip Üye, İlçe Teşkilatının hesap işlerini yürütür. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre ilçe yönetiminin bütün mali iş ve işlemlerini yürütür.

GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 51-  İlçe Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

a) Kanun, Tüzük ve Yönetmelikleri ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı Kararlarını gereğini yerine getirmek,

b) İlçe içerisinde parti faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Partinin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin halka anlatılması, partinin gelişmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

d) Bütün seçimlerde parti adaylarının başarılı olabilmesi için gerekli çalışmaları düzenlemek,

e) İlçe Kongresinin gündemini hazırlamak, Kongreye sunulacak bütün raporları hazırlar,

f) İlçe başkanının görüşlerini alarak il içerisinde sosyal ve kültürel toplantılar düzenlemek,

İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi veya işten el çektirilmesi;  Parti Tüzüğünün 40. ve 41. maddesi uygulanır.

BELDE  TEŞKİLATI

Madde 52- Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu değildir. Merkez Karar Yönetim Kurulu Kararı ile Beldelerde teşkilat kurulması öngörülebilir. Belde Teşkilatı kurulmasının kararlaştırılması halinde Tüzüğün 52. Maddesinin (a),(b) ve (c) bendi  hükümleri geçerlidir.

a) İl ve İlçe Merkezleri dışında Belediye teşkilatı olan yerlerde Belde Teşkilatı kurulur. İlçe sınırları içerisinde belde sayısı 3 veya daha az ise beldenin sadece birinde teşkilat kurmak yeterli olur. Belde Teşkilatı, bulunduğu ilçe teşkilatına bağlı olarak çalışır.

b) Belde Teşkilatı Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulundan oluşur. Belde Yönetim Kurulu; ya  İlçe başkanlığınca yada İlçe Yönetim Kurulunca Kendi Üyelerinden görevlendirilecek bir üyenin başkanlığı altında, o beldede oturan partili üyelerce seçilir. Belde Yönetim Kurulu üye sayıları 3 ten az olmamak üzere bağlı olduğu üye sayısı dikkate alınarak İl Yönetim Kurulunca 10 üyeye kadar artırılabilir.

c) Belde Yönetim Kurulu; kendi üyeleri arasından bir başkan, bir sekreter ve bir muhasip üye seçer. (DEĞİŞİKLİK: 24/01/2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)

GÖREV VE YETKİLERİ

            Madde 53-Belde Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri;

a) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak belde sınırları içerisinde üst kademelerden gelen kararların gereğini yerine getirmek,

b) Belde içerisinde parti faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

        c) Partinin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin halka anlatılması, partinin gelişmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

        d) Bütün seçimlerde parti adaylarının başarılı olabilmesi için gerekli çalışmaları düzenlemek,

        e) Belde başkanının görüşlerini alarak belde içerisinde sosyal ve kültürel toplantılar düzenlemek.

Belde Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi veya işten el çektirilmesi halinde;  Parti Tüzüğünün 41. ve 42. maddesi uygulanır.

PARTİ GRUBU

TBMM GRUBU

            Madde 54- Siyasi Partiler Kanununda belirtilen Milletvekilliği sayısına ulaşılınca TBMM Parti grubu kurulur. Kurulun kurulduğu Genel Başkan tarafından bir yazı ile TBMM Başkanlığına bildirilir. Parti Milletvekilleri bu grubun üyeleridir.

Partinin TBMM Grubu’nun kurulduğunun bildirilmesinden sonra 15 gün içerisinde grubu oluşturan Milletvekillerince “Grup İç Yönetmeliği” hazırlanır, Milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kabul edilmesi halinde İç Yönetmelik TBMM Başkanlığına verilir.

Parti TBMM Grubunun Çalışma usul ve esaslarında  Parti programı, Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği esas alınır.

TBMM GRUP BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLLERİ VE GRUP YÖNETİM KURULU

            Madde 55- Parti Genel Başkanı; Milletvekili ise TBBM Grubunun ve Grup Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Milletvekili değil ise Parti Grubu kendi arasından salt çoğunluk ile Grup Başkanı seçer. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamaz ise üçüncü turda en çok oy alan aday seçilir.

Parti TBMM Grubu tarafından, TBMM’deki üye sayısı dikkate alınarak belirlenen sayıda Grup Başkan Vekilleri   ve Grup Yönetim Kurulu Üyeleri seçilir. Seçim usul ve esasları “Grup İç Yönetmeliği”nde belirtilir.

Grup Başkanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkan Yardımcıları her yasama yılının başında o yasama yılı için seçilir. Üyeliklerde boşalma olması halinde belirlenen yedek üyeler sıra ile çağrılarak Kurul tamamlanır. Başkan veya Başkan Yardımcılığının boşalması durumunda bu görevler için Grup içerisinde yeni seçim yapılır.

Bakanlar Kuruluna veya bir Bakana TBMM’de veya grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi  konusunda karar alma yetkisi, parti grubuna aittir. Bu yetki başka bir organa veya mercie bırakılamaz.

Genel Başkan dışında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri TBMM Grubu Yönetim Kurulunda görev alamazlar.

Grup üyeleri; TBMM çalışmalarında partinin programına, temel ilkelerine, alınan grup kararlarına uymak ve bunları desteklemek zorundadırlar. Geçerli mazeretleri olmadıkça, Meclis Genel Kurulu ve grup çalışmaları ile komisyon çalışmalarına katılmak zorundadırlar. Çalışma usul ve esasları, Tüzük ve kendilerinin hazırladığı “İç Yönetmeliği”nde belirtilmiştir.

TBMM GRUBU DİSİPLİN KURULU

            Madde 56- TBMM Grup Disiplin Kurulu, grubu oluşturan milletvekilleri arasından her yasama yılında partinin TBMM’deki üye sayısı dikkate alınarak, Grup İç Yönetmeliğinde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı bir de Sekreter seçer. Disiplin Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır, kararlar salt çoğunluk ile alınır.

 Milletvekilleri hakkındaki disiplin takibatının şekli, usul ve esasları, disiplin cezaları ve itiraz usulleri, bu Tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla TBMM Grup İç Yönetmeliğinde belirtilir.

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU

            Madde 57- Müşterek Disiplin Kurulu; Genel Disiplin Kurulu ile TBMM Grup Disiplin Kurulu Üyelerinden meydana gelir. Partili Milletvekillerinin partiden geçici veya kesin olarak çıkarılması, Müşterek Disiplin Kurulu kararı ile olur. Çalışma usul ve esasları, Grup İç Yönetmeliğinde gösterilir.

İL GENEL MECLİSİ GRUBU

            Madde 58- İl Genel Meclisi Grubu, Partili İl Genel Meclisi üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi Grubunun oluşturulabilmesi için en az 5 parti üyesi olması gerekir. Grup kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı bir de sekreter seçer.

İl Genel Meclisi Grubu, görevlerinde takip edecekleri politikayı ve ilin meselelerinin çözüm yollarını, İl Başkanlığı ile müzakere ederek tespit eder ve karara bağlar.

İl Genel Meclisi Grubu, İl Başkanının, gerek duyulan zamanlarda, çağrısı ile toplanır. Bu toplantıya İl Başkanı başkanlık eder.

BELEDİYE MECLİSİ GRUBU

            Madde 59-Belediye Meclisi Grubu partili üyelerden teşekkül eder. Belediye Meclisi Grubu oluşturabilmek için en az üç üyenin parti üyesi olması şarttır. Belediye Meclis Grubu Üyeleri kendi aralarında bir Başkan ve bir sekreter seçer.

Belediye Başkanı partili ise Grubun tabii başkanıdır. Belediye Meclis Grubu çalışmalarındaki politikalarını, hizmetlerinin daha yararlı olabilmesi için İl Başkan ile istişare ederek karara bağlarlar.

YAN KURULUŞLAR

KADIN VE GENÇLİK KOLLARI

            MADDE 60-Kadın ve Geçlik kolları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ile kurulabilir. Kadın ve Gençlik kollarının teşkilatlanmaları ile teşkilat kademelerinde yer alacak organların görev yetki ve sorumlulukları, çalışmalarına ilişkin usul ve esasları ayrıca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

KURUCU YÖNETİM KURULLARI

            Madde 61- İl, İlçe ve Belde teşkilatlarının ilk kuruluşlarında; yönetim kurulları Genel Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Bu kurullar Kongrelerini yapıncaya kadar bu kurulların bütün görev ve yetkilerine sahiptirler. Kongreler yapılıncaya karar atama ve diğer yetkiler kurucular kurulu tarafından belirlenir.

BÖLÜM IV

SEÇİMLERİN YAPILMASI SEÇİMLERE KATILMA PARTİ ADAYLARININ TESPİTİ

SEÇİMLERİN YAPILMASI

            Madde 62-Hak ve Hakikat Partisi her derece seçimi, Siyasal Partiler kanunu'ndaki esaslara göre yapılır.  Teşkilat ve delege seçimleri yapılmadan 15 gün önce Kongreye katılacak parti üyelerini bildiren listeler, Büyük Kongre ve İl Kongresi için Yüksek Seçim Kurulunun önceden belirlemiş olduğu Seçim Kurulu Başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantı gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin hususlarda bildirilir.

Seçim Kurlarınca onaylanan listeler ilgili seçimden yedi gün önce ilgili teşkilat binasına asılır. İlan süresince listelere itiraz edilebilir. Listelerde adı bulunmayanlar oy kullanamazlar.

Herhangi bir kurula seçilen kişinin seçilme koşullarını taşımadığı üst birimler ya da Genel Merkez'ce saptandığı takdirde o kimsenin kurul üyeliği düşürülür ve yerine yedeği çağrılır

SEÇİMLERE İTİRAZ

            Madde 63 - Seçimlere itirazlar ilgili seçim kurulu tarafından karara bağlanır.

İlçe Kongresi delegeleri ile belde yönetim kurullarının seçimine ilişkin itirazlar, ilgili belde, mahalle veya köy muhtarlık bölgesinde kayıtlı üyelerce seçimden sonraki üç gün içinde yapılır. İlçe seçim kurulunun kararı kesindir.

İl, ilçe ve belde Kongrelerindeki seçim işlem veya sonuçlarına ilişkin itirazlar, tutanakların düzenlendiği tarihten başlayarak üç gün içinde yapılır. Seçim kurulunun bu itiraz üzerine vereceği karar kesindir.

YARGI KARARI İLE KONGRE

            Madde 64 - Seçim kurulunun seçimi iptal etmesi durumunda, seçim kurulu başkanının saptadığı gün, saat ve yerde seçim yenilenir. Bu Kongrede, yalnızca seçim yapılır.

Seçimlerin iptaline neden olan sorumlular hakkında disiplin kuralları uygulanır.

SEÇİMLERE KATILMA

            Madde 65- Her türlü seçime katılmak için, Siyasi Partiler Kanunu’nda ve Tüzük’te gösterilen şartları yerine  getirmekle yükümlüdür. Genel ve Yerel seçimlere katılıp katılmama kararını Merkez Karar ve Yönetim Kurulu verir.

ADAY TESPİTİ

            Madde 66- Yasal yeterliliğe sahip her üye genel ve yerel seçimlerde TMP'den aday adayı olma hakkına sahiptir. Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak isteyenler süresi içerisinde Kanun şartlarını yerine getirerek gerekli evrakları ile birlikte Parti Genel Merkezine müracaat ederler. Başkanlık Divanı yapılan müracaatları inceleyip kabulüne karar verir. Aday tespiti aşağıdaki usullerde yapılır.

a) Merkez adaylığı

b) Merkez yoklaması

c) Teşkilat yoklaması

d) Ön seçim

Aday tespiti bu usullerden her hangi biri, birkaçı veya tümü ile tespit edilebilir.Hangi seçimin hangi usulle yapılacağına Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Karar verir.

MERKEZ ADAYLIĞI

            Madde 67- Merkez adayları, ilin seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön seçim veya diğer aday yoklama usullerinin yapılma tarihlerinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek şartı ile Genel Başkan tarafından tespit edilir.

MERKEZ  YOKLAMASI

            Madde 68-Merkez yoklama yapılacak seçim çevresini ve aday tespitini Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesidir.

TEŞKİLAT YOKLAMASI

            Madde 69- Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun teşkilat yoklaması için karar verdiği seçim çevresinde aday tespiti İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkanı ve  İlçe Başkanından oluşan kurul tarafından yetkili ilçe seçim kurulunun gözetimi altında gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Teşkilat yoklamasında oy kullanacakların listeleri teşkilat yoklamasının yapılacağı tarihten otuz gün önce ilçe seçim kuruluna bildirilir. Kesinleşen listeler seçinden yirmi beş gün önce parti ve ilçe seçim kurulu binaları önünde ilan edilir.

ÖN SEÇİM

            Madde 70- Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca ön seçim yapılmasına karar verilen seçim çevresinde partiye kayıtlı bütün üyelerin katılması ile seçim yapılır. Seçimde oy kullanacak partili üye listesi, ön seçimde otuz gün önce ilçe seçim kuruluna  kayıt defteri ile birlikte verilir.kesinleşen listeler ön seçinden yirmi beş gün önce parti ve ilçe seçim kurulu binaları önünde ilan edilir. Yetkili ilçe seçim kurulunun gözetimi altında gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.

Merkez adaylığı ile Merkez yoklaması dışındaki aday tespitleri yargı denetimi ve gözetimi altında yapılır.

BÖLÜM V

DİSİPLİN İŞLERİ

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

Madde 71-Disiplin cezaları;

a) Uyarma

b) Kınama

c) Partiden veya gruptan geçici çıkarma

d) Partiden veya gruptan kesin çıkarma

Partililerin, Parti'ye yönelik kusur ve suç sayılan eylemleri ile bunlara disiplin kurullarınca verilebilecek cezalar şunlardır:

            UYARMA: Yazılı olarak dikkat çekmektir. Uyarmayı gerektiren şartlar şunlardır:

- Partililerle kişisel sürtüşmelere girmek,

- Parti içi ilişkilerde kişisel çıkar gözetmek,

- Parti içi yazışmalarda kademelere uymamak,

- Parti yetkili organlarınca verilen görevleri, geciktirmek, yapmaktan kaçınmak.

            KINAMA: Yazılı olarak kusur bildirmektir. Kınamayı gerektiren şartlar şunlardır:

-  Parti içinde ayrımcılık yapmak,

-  Partili üyeleri küçük düşürücü davranışlarda bulunmak,

-  Partiye güven, bağlılık ve sevgiyi azaltıcı söz, davranış ve etkinliklerde bulunmak,

- Aldığı görevleri yerine getirmemek,

- Kanunlara, ahlaki değerlere, örf ve geleneklere aykırı davranışlarda bulunmak,

- Uyarı cezası almasına rağmen, aynı hatayı tekrarlamak.

            GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI: Parti ya da TBMM Parti Grubu üyeliği ile ilişiğin üç aydan on iki aya kadar kesilmesidir. Geçici çıkarmayı gerektiren şartlar şunlardır:

- Gizlilik kararı alınarak yapılmış toplantılarda konuşulanları, belgeleri, kararları açıklamak,

-  Parti'nin çalışma düzenini bozmak,

-  Parti üyelerini haksız yere suçlamak, onların kesin çıkarma dışında bir ceza almalarına yol açmak,

-  Partinin adını, kendi görevini kullanarak partiyi zarara sokmak veya güç duruma sokmak.

-  Kanuni hakları saklı kalmak şartı ile görevini çıkar amaçlı ve kötüye kullanmak.

            KESİN ÇIKARMA CEZASI: Parti ya da TBMM Parti Grubu üyeliği ile ilişiğin sürekli kesilmesidir. Kesin çıkarmayı gerektiren şartlar şunlardır:

- Seçimlerde programda yer alan temel görüşlere ve tüzüğün ana kurallarına, Büyük Kongre ve yetkili organların bunlarla uyumlu kararlarına açıkça aykırı davranışlarda bulunmak,

- Partiye üye yazımında ve parti içi ve genel seçimlerde hile yapmak,

- Yapılan seçimlerde Parti adaylarına karşı, başka parti ve adaylardan yana çalışmak,

- Parti resmi kayıtlarında tahrifat yapmak veya saklanması gerekli belgeleri ortadan kaldırmak.

- Geçici çıkarma cezası almasına rağmen aynı hatayı tekrarlamak.

- Siyasi Partiler Kanunundaki üye olma niteliklerini kaybetme,

- Partiyi veya parti yetkililerini gerçek dışı gerekçelerle şikâyet etmek,

-Siyasi Partiler Kanuna uymayarak parti hakkında takibata yol açmak,

Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçesi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde ilgiliye tebliğ olunur.

Partiye mensup milletvekilinin kesin çıkarma cezası alması durumunda hem parti üyeliğinden hem de TBMM Parti Grubu üyeliğinde çıkarılması gerekmektedir.

Geçici çıkarma cezası alan TBMM Parti Grubu Üyesi çıkarma süresince Gruptaki çalışmalara katılamaz.

DİSİPLİN TAKİBATI YAPMA YETKİSİ

            Madde 72-Bir partili hakkında disiplin takibatı yapılması ve ilgili disiplin kuruluna sevk edilmesine, İl Yönetim Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Grup Yönetim Kurulu ve Genel Başkan yetkilidir.

 DİSİPLİN KURULLARI

            Madde 73– Disiplin işlemlerini yapmak üzere illerde, il disiplin kurulu, Genel Merkezde, Merkez Disiplin Kurulu, TBMM Parti Grubunda ise  TBMM Disiplin Kurulu olmak üzere üç tür disiplin kurulu vardır. Disiplin kurulları başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve üyelerden oluşur. İlçe ve belde örgütleri disiplin kurulu oluşturamazlar. Bu görev, il disiplin kurulu tarafından üstlenilir. Disiplin kurullarında kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Disiplin kurulu kararları, usulüne uygun olarak düzenlenen onaylı bir deftere yazılır ve katılan üyelerce imzalanır. Kararlar ilgili kişiye ve Parti teşkilatına en geç otuz gün içerisinde bildirilir.
 

DİSİPLİN KURULLARI YETKİ VE GÖREVLERİ

            Madde 74- Parti suçlarını cezalandırma görev ve yetkisi disiplin kurullarınındır.

Parti suçlarının, yargı organlarının görev ve yetki alanına girmesi, disiplin işlemi yapılmasına engel olmaz.

Merkez organlarında görev alaların, TBMM üyelerinin, İl Başkanlarının, İl Yönetim Kurulu Üyelerinin, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarının, İl Genel Meclisi Üyelerinin, İl Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin parti suçları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun istemi ya da başvuru üzerine Merkez Disiplin Kurulu'nca;

İlçe Başkanlarının ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin,  Belediye meclisi üyeleri ile İl Genel Meclisi Üyelerinin parti suçları, başvuru üzerine İl Disiplin Kurullarınca, TBMM Üyelerinin Grup disiplinine, TBMM Parti Grubu İç Yönetmeliğine, grubun bağlayıcı kararlarına aykırı eylemlerinden doğan Parti suçları, başvuru üzerine TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu'nca karara bağlanır.

TBMM üyelerinin Parti'den kesin çıkarılmasını gerektiren suçlar, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu'nun ortak toplantısında karara bağlanır.

Görev alanlarına giren disiplin konularında soruşturma yapmak ve karar almak, Cezalar konusunda ilgili karar ve yürütme organlarına bilgi vermek, Disiplin cezaları kaldırılması hakkında yetkili organlara görüş bildirmek, Kendi Kongrelerine rapor vermek Disiplin Kurulu görevlerindendir.

DİSİPLİN CEZALARI AF YETKİSİ

            Madde 75-Merkez Disiplin Kurulunun, İl Disiplin Kurulunun verdiği cezaları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu affedebilir fakat kesin çıkarma cezasının af yetkisi Büyük Kongrenin yetkisindedir.

BÖLÜM VI

PARTİ DEFTERLERİ

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Madde 76- Her kademedeki parti organı aşağıdaki defterleri tutmak mecburiyetindedir.

a)Üye Kayıt defteri

b)Karar defteri

c)Gelen ve giden evrak kayıt defteri

d)Gelir ve gider defteri

e)Demirbaş eşya defteri

Defterlerin kaç sayfadan ibaret olduğu ve bütün sayfaları teşkilatın bağlı bulunduğu seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek tasdik ettirilir.

Her Parti kademesi belirtilen defter kayıtlarını görev süresi içerisinde düzenli olarak tutmak, görev sonrası kendinden sonraki yönetime teslim etmek, teşkilatın kapatılması halinde parti tüzel kişiliğine ait mevcut bilgi, belge, evrak, bağış makbuzları ve kanunda belirtilen defterleri Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkezi'ne eksiksiz olarak ibraz etmek mecburiyetindedir. Bu sorumluluk parti kademelerine aittir.

(DEĞİŞİKLİK: 24/01/2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)

 

ÜYE KAYIT DEFTERİ:

Genel Merkezce hazırlanıp, Parti üyelerinin kaydedildiği mahalle ve köy esasına göre tutulan defterdir.

KARAR DEFTERİ:

İlgili organların kararlarının tarih ve sıra numarası ile kaydedildiği defterdir. Kararlar oylamaya katılan üyeler tarafından imzalanır.

GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERİ:

Gelen ve giden evrak tarih ve sıra numarası ile kayıt defterine kaydedilir, evrakların asılları verilen tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır.

GELİR VE GİDER DEFTERİ:

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığını ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığını ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri ile yazıldığı defterdir.

DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ

Parti teşkilatının sahip olduğu demirbaşların kaydedildiği defterdir.

Yukarıda sözü edilen defterlerin dışında parti organlarınca tutulması uygun görülen başka defterler de  tutulabilir. Parti kayıtlarının ve gerekli bilgilerin tutulması, hızlı iletişimin sağlanması konusunda bilgisayar, faks ve diğer teknolojik olanaklardan yararlanılır; ancak belgelerin asılları ayrıca saklanır.

 

BÖLÜM VII

MALİ HÜKÜMLER

PARTİNİN GELİR KAYNAKLARI

            Madde 77- Partinin gelirleri amacına aykırı olamaz. Partinin gelir kaynakları şunlardır.

a) Parti üyelerinden alınacak giriş ve üyelik aidatı: Partiye üye olan kişilerden bir defaya mahsus olmak üzere 5,00 YTL giriş aidatı, üyeliği devam eden kişilerden ise yıllık olarak en az 5,00 YTL, azami miktarı ise kanunların ön gördüğü miktara kadar her yıl değiştirilir. Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun olmak şartıyla, kayıtlı bulunduğu teşkilat kademesi başkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir

b) Partili milletvekillerinden alınacak milletvekilliği aidatı: Partiye mensup milletvekillerinin, ne miktar aidat ödeyeceği ve bu suretle toplanan paraların grup faaliyetlerine ve parti merkezine hangi miktarlarda ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu kararıyla belli edilir. Ancak, bu miktarın yıllık tutarı milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını geçemez. 

Grubu olmayan milletvekillerinin ödeyeceği aidat, yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarın yarısını geçmemek kaydıyla merkez karar ve yönetim kurulunca tespit edilir.

c) Özel Aidat: Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidat, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını aşmamak kaydıyla, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca belirlenir.

 d) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak gelirler,

e) Parti yayınlarının satış bedellerinden elde edilecek gelirler,                                      

f) Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması karşılığında elde edilecek gelirler,                                             

g) Partice tertiplenen sosyal faaliyetlerinden sağlanacak gelirler,

h) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,                           

i) Bağışlar.                                                               

j) Mevzuat uyarınca genel bütçeden aktarılan Devlet yardımlarından oluşur

SATIŞ BEDELLERİ

            Madde 78-Satış bedelleri; tüzüğün 77.maddesinin (d), (e) ve (f) bentlerinde gösterilen satış bedelleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Düzenlenecek sosyal faaliyetler ve diğer gelirlerin miktarları; Genel Merkezce yapılanlar için, Genel sekreter, İl ve İlçe teşkilatları için ise ilgili Yönetim Kurulları tarafından belirlenir

 

BAĞIŞLAR

            Madde 79- Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen  yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler, hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere ayni hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerin her birinin partiye aynı yıl içerisinde  Kanunların öngördüğü miktardan fazla bağışta bulunamazlar. Ancak kanunu ön gördüğü miktar kadar aynı veya nakdi bağışta bulunabilirler. Bağış veya bağışların bağışta bulunanın veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın  bağış kabul edilemez. Yabancı  devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ülkelerdeki dernek, grup ve kurumlardan herhangi  bir surette ayni veya nakdi yardım ve bağış alamazlar.                         

Partiye yapılacak bağışın en yüksek miktarı her takvim yılı başında geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden artırılır.

KREDİ VE BORÇ ALMA YASAĞI:                                                 

            Madde 80 -Parti, hiçbir şekilde hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız olarak kredi veya borç alamazlar. Ancak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Siyasi Parti Kanununun 66. maddesinin 1 ve 3 üncü fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın   alabilirler.

BORÇ VERME YASAĞI:                                                         

            Madde 81-Partide görevli hiçbir kişi yada kurul tarafından parti adına gerçek ve tüzel kişilere kredi ve borç verilemez.   

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

            Madde 82 –Partinin, ikametleri ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mal edinemezler. Parti, amaçları içinde olmak şartıyla sahip oldukları taşınmaz mallardan gelir sağlayabilirler.              

GELİRLERİN SAĞLANMASINDA USUL:

            Madde 83 -Partinin bütün gelirleri,  partinin tüzel kişiliği adına elde edilir. Parti Genel Merkezinin ve teşkilat kademelerinin gelirleri, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. Bastırılan ve parti teşkilat kademelerine gönderilen gelir makbuzlarının seri ve sıra numaralarına ait kayıtlar Parti Genel Merkezinde tutulur. Parti teşkilat kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla Parti     

Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna karşı mali sorumluluk taşırlar. Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip koçanlarında yer alır. Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. 

Makbuz dip koçanlarının saklama süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren beş yıldır.             

PARTİ GİDERLERİNİN YAPILMA USULÜ

            Madde 84-Partinin bütün giderleri,  parti tüzelkişiliği adına yapılır. 5 YTL’ye kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili organ veya merciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili organca onaylanan  bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla 5 YTL’yi aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur.             

Giderlere ait belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, kesin hesabın Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren beş yıldır.                                                                        

Parti teşkilatı bağlı bulunduğu üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında her altı ay da bir hesap vermekle yükümlüdür.                                               

Belge karşılığı olmaksızın  yapılabilecek en yüksek miktarı her takvim yılı başında geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden belirlenir.                                                          

MALİ SORUMLULUK:

            Madde 85 -Partinin yapacakları giderler, sözleşmeler ve girişecekleri yükümlülükler; Genel Merkezde Parti tüzelkişiliği adına, İllerde İl Yönetim Kurulu adına ve ilçelerde İlçe Yönetim Kurulu adına yetkili kılınan kişi veya kurulca yapılır. Partinin  İl ve İlçelerdeki teşkilat kademeleri tarafından parti Tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin esaslar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca tespit olunur. Bu esaslara aykırı olarak yahut Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca önceden yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir kararla onaylanmadığı takdirde, partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı, parti tüzelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya Genel Başkan veya parti tüzel kişiliği aleyhine takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kişi veya kişilere ait olur.                      

 

BÜTÇE VE KESİN HESAP

            Madde 86- Partinin, İl ve  İlçe teşkilatı ayrı ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık tahmini bütçe hazırlarlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. Bu bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak Genel Merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır.                    

Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. Parti Merkezi, il ve  ilçe teşkilatı da her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlayarak Genel Merkeze gönderilir. Teşkilatından gönderilenler ve Genel Merkeze ait olan kesin hesaplar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.                                  

Karara bağlanan Kesin Hesap raporlarının onaylı birer örneği Haziran ayı sonuna kadar ilgili yerlere verilmek zorundadır.

 BÖLÜM VIII

DİĞER HÜKÜMLER

PARTİNİN KAPATILMASI

            Madde 87-Partinin kapanmasına ancak Büyük Kongre karar verilebilir. Bu karar gizli oyla alınır; karar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Partinin kapanmasına karar verilirse, bu karar derhal Genel Başkanlık tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığına bildirilir. Partinin tüzelkişiliği, büyük Kongrenin kapanma kararını aldığı tarihte sona erer.

Partinin kapanması halinde mal varlığının tasfiye şekli Büyük Kongre kararında gösterilir.                                    

PARTİDE GÖREV SÜRESİ

            Madde 88- Parti merkez ve alt kademe teşkilat organlarının Başkan ve Kurul Üyeleri üst üste seçilebilir. (DEĞİŞİKLİK: 24/01/2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)

PARTİ BİNALARININ AÇIK TUTULMASI

            Madde 89- Parti'nin merkez ve alt kademe teşkilat binaları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun belirlediği süreler içinde açık tutulur ve görevli bulundurulur.

MERKEZ ORGANLARININ DÜZENLEME YETKİSİ

            Madde 90 - Parti Merkezi, yasalarla ve bu Tüzük'te verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak ve kolaylaştırmak üzere yönetmelikler çıkarabilir.

ONURSAL GENEL BAŞKAN

            Madde 91- Hak ve Hakikat Partisi Kurucu Genel Başkanı Sayın Dursun GÜNEŞ Partinin Onursal Genel Başkanıdır. Hak ve Hakikat Partisi'nin  Merkez Disiplin Kurulu hariç, seçilmiş bütün merkez organlarının doğal üyesidir. İstediği taktirde bu organların toplantılarına söz ve oy hakkıyla katılabilir. Hak ve Hakikat Partisi'ni temsil hakkına sahiptir.

(DEĞİŞİKLİK EK MADDE: 24/01/2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)

 

 

BÖLÜM IX

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1 - İlk olağan Büyük Kongre'ye kadar Büyük Kongre'nin yetkileri, bu Tüzükten ve ilgili Kanunlardan doğan bütün yetkiler Kurucular Kurulu tarafından kullanılır.

Geçici Madde 2 -Kurucular Kurulunun toplantılarını Genel Başkan yönetir.

Geçici Madde 3 - İlk Büyük Kongre toplanıncaya kadar, Tüzük'te gösterilen yöntem ve sürelere bakılmaksızın, üye yazımları doğrudan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Kurucular Kurulu üyelerinin yazımına öncelik verilir ve üye kimlik kartlarında resmi "Kurucu"lukları belirtilir.

Geçici Madde 4 -Parti ilk genel, ilk yerel veya ilk ara seçimlerine girinceye kadar, ilçe ve il Kongrelerinin delege sayısı, üye sayısı esas alınarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Geçici madde 5-Kurucular partinin hükmi şahsiyet kazanmasından itibaren 15 gün içinde toplanarak, ilk Büyük Kongre toplantısına kadar görev yapacak olan Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, ve Merkez Disiplin Kurulunu oluşturur. Üye sayısı bunların oluşumuna yeterli olmazsa sadece Genel Başkan ve Başkanlık Divanı oluşturulur.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HALLER

Madde 92-Parti Tüzüğünde bulunmayan hallerde doğrudan doğruya Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre hareket edilir.
(DEĞİŞİKLİK: 24.01.2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)

YÜRÜRLÜK

Madde 93-İş bu tüzük 93 (Doksan üç) asıl, 5 geçici maddeden ibaret olup partinin tüzel kişiliği kazandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
(DEĞİŞİKLİK: 24/01/2016 tarihli 3.Olağan Büyük Kongre)