• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.youtube.com/channel/UCNyIRkbD2N6aGU1-9B1wqAg

Hak ve Hakikat Partisi

Hoş geldiniz!

    • Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Program

1- TAKDİM                                                                                                      

Allah (cc) insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Onun için insanlar en güzel şeylere layıktır.     

Milli ve manevi değerleri ile tarih boyunca şanlı mazisi olan milletimize yeni bir ufuk açmak amacıyla bu partiyi milletin siyasi hayatına arz ediyoruz.

Büyük devlet, büyük millet, sade, samimi ve ulvi bir manevi hayat, bayındır bir ülke, sanayileşmiş bir vatan, müreffeh insan  ve Türkiye’nin modern dünyada sorumluğunun tam idraki içinde, özgürlük, adalet, barış, kardeşlik ve bölünmez birlik tartışılmaz bütünlük, kültür değerlerine sahip bir toplum halinde yükselmek amacımızdır.

Siyasi teveccühünüzle iktidara talibiz. Öncelikle yanlışlık ve kötülükleri uygulamadan söküp atmak ve yerine insan fıtratına uygun iyiyi, güzeli koymak için siyaset bir zorunluluktur.

Küçük bir azınlığın menfaatini ön planda tutan, ülküsüz ve kararsız bir anlayışa sahip siyasete dur demek için siyasete karar verdik. Unutulmamalıdır ki, halka hizmet, Hakk’a hizmettir.                                                                           

Siyaseti tek başına gaye olmaktan çıkartıp, milletimize hizmetin bir vasıtası olacağını vaad ediyoruz.

Yüce milletimizin tarih boyunca insanlığa medeniyet ve huzur vermiş özelliklerini, inançlarını rehber edinen, adaletli, mutlu bir toplum kurmayı amaçlayan, milli iradeyi hakim kılma amacı güden, gücünü milletin iradesinden alan siyasi partiye ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Allah’ın  izniyle niyetimiz milletimizin beklediği iktidar olmak ve şerefle dolu yeni bir tarih başlatmaktır.

Yaratılmışların en şereflisi insanın değerlerinden olan tanımak, sevmek, güvenmek konusunda, biz insanlarımızı tanıyoruz, inanıyoruz ki insanlarımız da bizi tanıyorlar, insanlarımızı seviyoruz, inanıyoruz ki insanlarımız da bizi sevecek. Milletimizin engin irfanına güveniyoruz. Milletimiz de bizim samimiyetimize güvenecektir.

Hak ve Hakikat Partisini kurup sunmak bizden, teveccüh ve takdir milletimizden, tevfik Yüce Allah’tandır.

 

2- TEMEL İLKELER VE SİYASİ PRENSİPLER                                                 

a- Siyasi Prensipler

·         Milletin birliği ve bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü

          Tartışılmaz.

 

·         Milletin iradesi esastır.

 

·         Siyasette güven tesisi esastır.

 

·         Adaletten herkes eşit şekilde yararlanacaktır.

 

·         Devletimiz barışta öncü rol olacaktır.

 

·         Milletimizin maddi ve manevi kalkınması ve ilerlemesi esastır.

 

·         İç ve dış politikada milletimizin menfaati  her şeyin üstündedir.

 

b- Temel Hak Ve Özgürlükler                                                                  

·         İnsana Bakış

İnsanların hak ve özgürlük mücadeleleri yüzyıllar boyunca sürmüş olup, kolay elde edilememiştir. Bu haklar ve özgürlükler elde edilirken, insanlar büyük mücadele vermişlerdir. Bu konuda Yüce Dinimizin insanlara tanımış olduğu bütün haklar ve özgürlükler bütün insanlığın hizmetine sunulmasında en büyük temel dayanağımız ve güç kaynağımız olacaktır. Bu bağlamda partimizin insana bakış politikaları şu şekildedir.                                                                               

-    Yaratılanların en şereflisi olan insandan daha üstün bir değer, varlık ve mefhum tanımıyoruz,

-    Ülkesinde, huzurlu, mutlu, ekonomik sorunları çözülmüş, hak ve özgürlüklerini kullanabilen, hür iradesiyle yaşayabilen, maddi ve manevi varlığını yaşatabilen, başka memleketlerin insanlarına muhtaç olmayan, yaratılışındaki sırra uygun bir hayat sürdürebilmesini temin etmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz,

-    Programımızda insanı merkez alıp, insanı sevgi temelleri üzerine oturtarak, yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevdiğimizden, en büyük değeri vereceğiz,

                                                                                         

-    Din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım göstermeksizin, kanunlar önünde insanımızı eşit kılmak için tüm çalışmalarımıza rehber edineceğiz,

-    Özgürlükleri ve temel hakları demokrasinin teminatı olarak görmekteyiz.

-    İnsan hakları ve özgürlükleri üzerinde kamunun yararı dikkate alınarak, bütün baskıların karşısında olacağız,

-    Partimiz, ülkemizin insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili taraf olduğu uluslar arası sözleşmeleri dikkate alacaktır.

-    Partimiz, Türk toplumunu ileri uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmada, Atatürk İlke ve İnkılaplarını en önemli vasıta olarak kabul eder ve bunu toplumsal huzurun bir sonucu olarak görür.

·         Din ve Vicdan Hürriyeti

Partimiz, din ve vicdan hürriyetinin kişilerin dokunulamaz, yargılanamaz ve sınırlandırılamaz bir hak olduğu inancındadır. İslamiyet hiç kimsenin tekelinde değildir ve hiçbir şekilde menfaat amaçlı, siyasi amaç, çıkar veya duygu sömürüsü olarak kullanılmamalıdır. Hiç kimse veya siyasi partiler din kisvesine bürünüp, vatandaşı aldatamayacaktır. Bunlar tamamen devletin

                                                                                                 

kontrolü altına alınıp, kimse dini alet edemeyecektir. Ancak dindar insanımıza karşı da rencide edici ve küçük düşürücü tavır ve uygulamaların insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğu kanaatindeyiz. Bu amaçla Din ve Vicdan Hürriyeti babında aşağıdaki politikaları izleyeceğiz.

-    Ülkemizde yaşayan insanlarımızın, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetleri kesinlikle devlet güvencesinde olacaktır,

-    İnançlarının gerektirdiği şekilde hareket edebilmeleri için gerekli olan tüm çalışmaları yapacağız,

-    Sınırlayıcı olmayacağız, geliştirici, akılcı ve teminat altına alıcı olacağız,

-    Ayrıca, temel ilke olarak kimse ibadete, dini törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz fikrini benimseyeceğiz,

-    Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kimse kınanamaz ve suçlanamaz felsefesi ile hareket edeceğiz,

-    Partimiz, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak, demokrasinin de vazgeçilmez bir şartı olarak laikliği telakki etmektedir. Laikliğin dinin önünde bir mani değil, inançların özgürce yaşanmasına imkan sağlayan temel bir hak olduğu kanaatindeyiz.

       Hukuk                                                                                              

Hukuk anlayışımız “Adalet Mülkün Temeldir” ilkesi ile örtüşmektedir.

Hukukun üstünlüğüne dayalı yönetim esas alınacaktır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi hassasiyetle uygulanacaktır.

Hukuk devleti değerlerinin hayata geçirilmesi anayasa ve yasalar, bağımsız bir yargı ile mümkün olacağından;bireysel hak ve özgürlüklerin korunması, hak arama yollarının açık tutulması, kanunlar önündeki eşitlikte hukukun evrenselliği esas alınacaktır.

Hukukun vazgeçilmezlerinden olan yargıya da gerekli önem verilecektir. Bağımsız yargıya müdahaleye asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Cumhuriyetimizin temel amaçları doğrultusunda yaşama ve güçlenmesine katkıda bulunulacaktır.

Kollektif irade  tüm anayasa, kanun, tüzük çalışmalarında esas alınacaktır.

Yargı çalışanlarının özlük hakları, çağın gereklerine uygun hale getirilecektir.

Partimiz uzlaşma ve ortak akılla sağlam ve sistemli bir çalışmadan azami yararlanması, tüm vatandaşlarımızın ortak ihtiyaçlarına göre yapılacaktır.

Şeffaf toplum anlayışı ile adaletli yapılanma esas alınıp, yerel ve genel yatırımlarda uygun mali proje ve teknik destek verilecektir.

                                                                                               

Kamu vicdanında  meydana getirdiği tahribat nedeniyle sık sık af kanunu çıkarılmaktan azami ölçüde kaçınılacaktır. Hükümlülerin ceza infaz kurumlarındaki bulunmalarındaki asıl  amaç kanunların caydırıcılığı, hak ve adaletin yerini bulması ile bireylerin rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması esastır.

·         Gençlik ve Spor

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” ilkesiyle, milletimizin sağlıklı, akıllı, dinamik ve çalışkan bir toplum olabilmesi için gerekli altyapı hazırlıkları yapılarak, aşağıdaki programlar işlenecektir.

-    Partimiz gençlerimizi, milli ve manevi değerlere bağlı, özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan ve hayatın güçlükleri ile baş edebilecek donanımlı ve yetenekli olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

-    Gençlerimizin ülke yönetimine katılımları teşvik edilip, konuyla  ilgili teşkilatlanmalar desteklenecektir.

-    Gençlerimizin sosyal faaliyetlere katılımı sivil toplum kuruluşları ve mahalli idarelerle işbirliğine gidilerek temin edilecektir.

-    Özellikle gençlerimize yönelik sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlenerek, gençlerimizin bu aktivitelerden azami ölçüde faydalanmaları sağlanacaktır.

                                                                                                  

-    Yurtdışındaki gençlerimizin kendi kültürlerine yabancılaşmalarını önleyici tedbirler alınacaktır,

-    Her yaş grubundan insanımızın faydalanabileceği spor ve dinlenme tesislerinin devlet tarafından yapımı teşvik ve tesis edilecektir.

-    Sosyal ve spor tesislerimiz azami ölçüde yaygınlaştırılarak, özellikle gençlerimizin bu etkinliklere katılmaları ve zararlı alışkanlıklardan vazgeçmeleri sağlanacaktır.

-    Parti olarak spor politikası geliştirerek, devletin bütün spor dallarına eşit ve tarafsız olarak yaklaşmasını temin edeceğiz.

-    Yerel yönetimlere daha fazla kaynak aktararak sportif faaliyetlere yönelik hizmet sunmalarını temin edeceğiz.

-    Ülkemizi dünya çapındaki spor müsabakalarında başarıyla temsil etmiş bütün sporcularımıza maddi ve manevi destek verilecektir.

·         Demokrasi

Demokraside egemenlik halka aittir ve bu özellik demokratik rejimi diğer tüm rejimlerden ayıran temel niteliğidir. Bu nedenle; demokrasi ve hukuk kuralları yurttaşların rızası ile oluştuğu bir yönetim biçimidir. Demokrasi hoş görüye dayalı bir sistemdir. Farklı tercihlerin rekabeti, sağlıklı bir demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarındandır.

·         Özürlüler Ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlar                                

Partimiz yoksullar, bakıma muhtaç yaşlılar, çocuklar ve işsizler için özel programlar oluşturacak, zor durumdaki vatandaşlara, terkedilmiş ve kimsesiz oldukları duygusu yaşatılmayacaktır. İşsizleri, fakirleri, düşkünleri, hastaları ve özürlüleri gözeten onların insan onuruna yakışacak şekilde yaşamalarını sağlayacak bir sosyal devlet anlayışı sağlanacaktır.

Fiziki özrü ve manisi bulunan insanlarımıza iyi bir eğitimle topluma kazandırmanın yollarını arayıp, gerekli olan çalışmalar daha da artırılacaktır.

Engelli vatandaşlarımıza kendilerine uygun iş ortamları hazırlanacak, ulaşım,  eğitim ve spor imkanları daha da geliştirilecektir.

·         Laiklik

Partimiz, laiklik anlayışına; cumhuriyetimizin ve demokrasimizin ana temellerine saygılı ve değişmez oldukları anlayışıyla bakmaktadır.

-    Laikliği bütün din ve vicdan hürriyetlerinin tarafsız alındığı bir temel olarak görmekteyiz. Yani devleti felsefi inanç ve din karşısında taraf olmayan bir yapı olarak algılamaktayız.

-    Laiklik ilkesini fertlere değil, devlete ait bir yaklaşım görmekteyiz.

-    Devlet olarak kamu hizmetleri sunarken, her vatandaşa düşünce, vicdan ve dini inançlarına bakmaksızın eşit şekilde davranacağız.

 

                                                                                               

-    Devletin demokratik ve laik yapısına aykırı düşmemek kaydıyla, tüm halkımızın, inançları doğrultusunda ferdi ve toplu olarak, kapalı ve açık alanlarda tören, ibadet ve dini faaliyetleri ifa etme, öğrenme, yaşama özgürlüğüne sahip olduğuna inanmaktayız.

·         İslamiyet

Yüce dinimizi, milletimize ve dünya milletlerine huzur, barış, adalet, kardeşlik bahşeden, ferdi ve içtimai hayatımıza yön veren ulu güç kaynağımız olarak görmekteyiz. Partimiz, İslamiyet’i temsil etme iddiasında olmayıp, bu yüce dinin hizmetçisi olma iddiasındadır.

Herhangi bir oluşumun Müslümanların ve İslam’ın temsilcisi olarak gösterilmesine karşıyız. İslamiyet’in, demokrasi, çağdaşlık, gelişimcilik, akılcılık değerleri taşıdığı ve bu değerlerle çakışmadığı kanaatindeyiz.

·         Milliyetçilik

Aynı ülkede yaşayan, bayrak, din, dil ve kültür ortamında yoğrulmuş bütün insanları kardeş ve birbirinden ayılmaz tek bir millet olarak görmekteyiz.

Böyle bir ortamda yaşayan bütün insanların birimiz hepimiz, hepimiz birimiz ilkesiyle hareket edeceği, asla yabancı güç ve unsurların etkisiyle milletine ve vatanına hainlik düşünmeyeceği kanaatindeyiz. Bu düşünceyle ırkçılık ve bölücülük politikalarının tamamının karşısındayız.

·         Bürokrasi                                                                             

Partimiz bürokrasideki hantal ve işlemeyen yapıyı revize ederek, günün şartlarına uygun teknolojik gelişmeleri kullanıp, idari sistemdeki karar alma, uygulama ve denetim fonksiyonlarını maksimum seviyeye çıkarmak için gerekli olan projeleri hayata geçirecektir. Bürokrasilerdeki alışılagelmiş formalitelerin tamamı kaldırılarak, yerine hızlı, şeffaf ve akılcı yöntemler uygulanacaktır.

3- EKONOMİ

Ekonomi anlayışımız insanı esas alır, piyasa ekonomisinden yanadır. Devletin ekonomik faaliyetin dışında olmasından yanadır. Düzenleyici, denetleyici, bilgi birikimi ve tecrübenin transferinde gerekli rol alan bir devlet kendi kalkınmasında kaliteyi, verimliliği, etkinliği vatandaşın memnuniyetini esas alır. Mal ve hizmet üretimini artırmak, işsizliği azaltmak, hayat pahalılığını önlemek, gelir dağılımında adaleti sağlamak, tekelleşmemeye izin vermemek, bürokratik anlayışı değiştirmek ve ihracatın artırılmasını sağlamaktır.

Finansal tekniklerin geliştirilmesini sağlamak, istihdamı artırmak, vergide adaleti sağlamak, bölgesel dengesizlikleri azaltacak düzenlemeler yapmak, kamuda yolsuzluklara asla müsamaha göstermemektir.

Başta ticaret ve sanayi odaları olmak üzere ekonomi ile ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını sağlamaktır. Gerçekçi, uzun vadeli ve dinamik bir ekonomik anlayış ana gayedir.

 

                                                                                               

Özel mülkiyetin korunması ve servetin geniş kitlelere yayılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bütçede açık veren bütçeden yana değil GELİRLERİ MUTLAK, GİDERLERİ MUHTEMEL bir bütçe esastır. Bütçede şeffaflık ve hesap verme ilkesi mutlaka gerçekleştirilecektir.

Vergide adalet esastır. Sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ile tutarlı vergi politikalarına önem verilecektir. Vergi sayısı azaltılacak, vergi oranları düşürülecek sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmanın da aracı haline getirilecektir. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınacaktır. Özel yatırımlar teşvik edilecek teknoloji ve pazar konusunda bilgi ve tecrübe edinmesi ile rekabet edebileceği şartlar oluşturulacaktır. Vergi tabanı genişletilecek adil olmayan ve düşük gelirlileri ezen uygulamalar terk edilecektir.

Kamu borçlanma ihtiyacı azaltılacak, harcama disiplini sağlanacak, uzun vadeli borçlanmalar geri ödeme kapasitesi olan yatırımlara yönlendirilecek, kısa vadeli borçlanmada nakit dengesi sağlama amacı güdülecek, iç ve dış borçlarda reel borç yönetimine geçilecektir.

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, hazine ekonomi ile ilgili diğer birimler etkin bir koordinasyon içerisinde olacaktır.

Özelleştirme ekonomide verimi artırmayı özel sektörde tam rekabet ortamını sağlamayı amaçlamaktadır. Kritik sektörlerdeki özelleştirmelerde milli menfaatlerin özellikleri göz önünde bulundurulacaktır.

a- Yatırım                                                                                                 

Yatırımda büyüme ancak üretim artışı ile sağlanır. Devlet yatırım için altyapıyı hazırlar ve altyapıyı özendirir. Yatırımda motor görevi özel sektöründür. İlkeleri belirli, güvenilir, makro ekonomik göstergelere uygun yatırım, güven ortamı ve girişimcilikle harekete geçirilmesi esastır. Yatırımlarda hammadde, enerji, işgücü, ulaşım ve pazar potansiyeli dikkate alınarak desteklenecektir. Girdi maliyetlerini düşüren, verimli ve kalite yatırımlara teşviklerde öncelik verilecektir. Milli Savunma Sanayi yatırımlarına öncelik verilecektir. Eğitim yatırımları, ülke ihtiyaçlarına ve dünya gerçeklerine göre desteklenecektir. Yabancı devlet yatırımları tamamen devlet kontrolünde olacaktır.

b- Finansman

Finansal  hizmetler sektörü, sahip olduğu güçlü, ileri ve geri bağlantıları nedeniyle ekonomik yapı ve ilişkiler sisteminde önemli rol oynamaktadır. Para ve satın alma gücünün sağlanmasında ve bunun ekonomiye  aktarılmasında önemli rolü olan finansal kurumların etkin ve verimli şekilde çalışması esastır.

Enflasyon, faiz oranı, döviz kuru ve diğer parasal değişkenlerin reel ve nispi dengelerinin fırsat maliyetlerini yansıtacak göstergeler olması için gerekli hukuki düzenleme ve ortam hazırlanacaktır.

 

 

                                                                                               

Atıl bekleyen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasında ekonomik ve sosyal-kültürel ihtiyaçlara uygun finansal aracılık türlerinin ve işlemlerinin doğmasına ve gelişmesine imkan sağlanacaktır.

Bu tür sektörleri denetleyen kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilecek ve bu kurumların etkili denetim yapmaları sağlanacaktır.

Finansal kurumların mali tabloları şeffaf ve gerçekçi  bir yapıda hazırlanması ve kamuya açıklanması yaygınlaştırılacaktır. Sermaye piyasalarını daha etkin hale getirmek için, yerli ve yabancı özel yatırımcıların piyasaya girmesi özendirilecektir.

Sermaye piyasalarındaki hissedarların hakları korunacaktır. Finansal kurumlar ve sermaye piyasalarıyla  ilgili her türlü tedbir alınacaktır.

Partimizin en önemli amaçlarından biri de, KOBİ’leri en etkin yöntemlerle destekleyerek bu grubun gelişmesini ve güçlenmesini sağlamaktır.

Ayrıca ülkemizin dış borcunun kapatılması öncelikli hedef olacak ve ülkemiz ekonomik bağımsızlığa kavuşturulacaktır. Her ne sebeple olursa olsun dış borç yapılmayacaktır. Akılcı yönetimle, iç yatırım gelirleriyle ve gerekli tasarruf tedbirleri ile ülkemizin refah seviyesinin yükseltileceğinin bilincindeyiz.

 Sanayi                                                                                                

Tarih boyunca yeryüzünde uzun süreli hakimiyet kurmuş milletler, hakimiyetlerini günün şartlarındaki sanayi ve teknolojik gelişmelere sahip çıktıkları ölçüde devam ettirmişlerdir. Osmanlı tarihi ve zamanımızın süper güçleri olarak bilinen devletler incelendiğinde sanayinin, bilimin ve teknolojinin bu gücü onlara vermiş olduğunu görürüz.

Türkiye tüketen değil, üreten sanayiye sahip olmalıdır. Milli kaynaklarımızı harekete geçiren, ileri teknolojiyi kullanan uygun projeleri finanse ederek, uluslar arası piyasada rekabet edebilen bir sanayi oluşturulması ana hedefimizdir. Bu amaçla, aşağıdaki ilkeleri hayata geçireceğiz.

-    Patent, marka ve endüstriyel tasarımların korunması sağlanacak,

-    Sanayi alanında yapılacak ekonomik yatırımların tamamı desteklenecek,

-    Yabancı sanayi yatırımları ülkemize yönlendirilecek,

-    Dünyadaki son teknolojik gelişmelerin transferi sağlanacak,

-    Yetişmiş insan ve beyin göçünün önüne geçilecek,

-    Sanayiye dayalı keşiflerin önündeki engeller kaldırılarak yeni keşifler teşvik edilecek,

                                                                                    

-    Savunma sanayimizde kısa ve uzun vadeli planlamalar yapılarak, üretim alanında teknolojik araç, gereç ve silahı üretebilen bir savunma sanayi hedeflemekteyiz.

-    Bölgesel sanayileşmeye önem verilerek, bölge özkaynaklarını yerinde değerlendirecek yatırımlar desteklenecektir.

d- Dış Ticaret

Ülke olarak milli kaynaklarımızın verimli kullanılabilmesi için, iyi şekillendirilmiş bir ihracat politikamız ve ekonomimizin uluslar arası alanda rekabet edebilme gücünün arttırıldığı bir dış ticaret stratejimiz olacaktır.

Partimiz bu amaçla;

-    İhracatın önündeki manileri kaldırıp, milli bir ihracat seferberliği başlatacaktır,

-    İhracatta ilke olarak bölge ve komşu ülkelerimiz ön plana alınacaktır,

-    Yurt dışındaki ticari ataşelerimizin, ihracatın artırılmasında yoğun bir faaliyette bulunmaları temin edilecektir,

-    İhracata yönelik araştırma ve geliştirmeler için gerekli ekonomik destekler sağlanacaktır.

 

                                                                                                

-    İhracat politikasının geliştirilmesinde ve uygulanmasında bu alanda faaliyet gösteren meslek kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapılacaktır. Dünyada “Türk Malı” imajının yaygınlaştırılması için firmalar teşvik edilecektir

e- Özelleştirme

Memleket ekonomisinin lüzumlu görülen yapılarında özelleştirme tesis edilecektir. Bu amaçla partimiz;

-    Zarar eden ve devlete yük olan, verimliliğini kaybetmiş, enflasyonun ana sebeplerinden İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu kurum ve kuruluşlarını özelleştirme kapsamına alacaktır,

-    Özelleştirmede ana gayemiz, özelleştirmeyi mahallinde yapıp, bölgesel özelleştirme heyetleri tesis edilecektir,

-    Özelleştirme yapılırken özellikle çalışanların özlük hakları muhafaza edilecektir.

 

f- Enflasyon                                                                                             

Enflasyon; ülke insanımızı ekonomik açıdan zayıflatarak, sosyal, kültürel ve manevi alanda çöküntüye uğramasına sebep olmaktadır. Partimizin enflasyonla mücadelesi aşağıdaki politikalar çerçevesinde olacaktır.

                                                                                                       

Enflasyonun yol açmış olduğu kaynak israfı ve istihdam kaybının önüne geçilecek, üretim maliyetleri düşürülecek, kamudaki açıklar asgari düzeye çekilip, israf önlenecek, dış ödemeler dengesindeki açıkların kapatılabilmesi için radikal tedbirler alınıp, milli sanayimizin ihracat kabiliyeti geliştirilecek, iktisadi hayatımız topyekün ele alınıp, ekonomik kaynaklarımız ile kısa ve uzun vadede projeler tanzim edilerek, enflasyon ortadan kaldırılacaktır.

Enflasyon verilerinde şeffaflık esas alınacak, halkımıza doğru bilgiler verilecektir.

g- Vergiler

Vergi, ülke insanımızın kazanmış ve üretmiş olduğu maddesel değerlerinin bir bölümünü ekonomiye katkı sağlamak amacıyla devlete ödemesidir. Bu bağlamda partimiz;

-    Yeni bir vergi reformu hazırlayıp, vergiyi tabana yayacak,

-    Vergide adaleti sağlayacağız,

-    Çoklu sayıda isimlendirilen vergiler asgariye çekilerek, vergi oranları düşürülecektir,

-    Memurdan, işçiden ve asgari ücretliden vergi kesintisi kademeli olarak azaltılacaktır,

-    Yapılacak olan vergi reformu, ilgili taraflarla birlikte hazırlanacaktır,

                                                                                               

-    Maliye teşkilatımızda iletişim sektöründen maksimum seviyede istifade edilerek, bütün teknolojik gelişmeler hayatiyete geçirilecektir,

-    Vergi tahsilatında kayıt dışılık asgariye indirilerek maksimum başarı sağlanacaktır,

-    Serbest muhasebecileri için gerekli yaptırım ve sorumluluklar artıracaktır.

-    Yeminli Mali Müşavirlerin sayısı artırılarak, düzenli vergi gelirleri sağlanacaktır.

h- Bütçe

Ülkemiz ekonomisinin gerçekçi ve ciddi bir temele oturtulabilmesi için mutlaka GELİRLERİ MUTLAK, GİDERLERİ MUHTEMEL esasına göre denk bütçenin oluşturulması gerekmektedir.

Tahmini bütçe ile kesin bütçe arasındaki fark kapatılarak, denk bütçe oluşturulacaktır. Bunun yapılabilmesi için partimiz aşağıdaki ilkeleri uygulayacaktır;

-    Gelirler tamamen bir havuzda toplanacaktır,

-    Giderler kontrol altına alınacak,

-    Kamudaki israf önlenecek,

                                                                                                

-    Hayali bütün gelirler ortadan kaldırılacak,

-    Krediler ve teşviklerin geri dönüşü kesinlikle netleştirilecektir,

-    Yatırımlar kontrol altına alınacak, gereksiz yatırımlar ve aciliyeti olmayan yatırımlara girilmeyecektir.

i- Fonlar

Günümüzde kurulu bulunan ve kuruluş amacı dışına çıkan, verimli olmayan fonlar, çok iyi bir şekilde etüd edilip, yeniden gözden geçirilerek, projeye dayalı olanların hayata geçirilebilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Fonlar üzerindeki keyfi uygulamalar kaldırılıp, fonlar bir havuzda toplanacaktır.

j- Alt  Yapı Yatırımları

Altyapı yatırımlarına yönelik ciddi ve kararlı adımlar atıp, bütün enerji dallarında, haberleşmede ve ulaştırma sektörlerinde devlet öncü bir görev yüklenecektir. Altyapı yatırım projelerinde devlet koyacağı ölçüler içerisinde özel sektörün katılımı temin ve de teşvik edilecektir. Yapılacak olan yatırımlar iktisadi kalkınmışlığımızın da bir ölçütü olacaktır.

 

 

k- Tarım Ve Hayvancılık                                                                           

Tarım ülkesi olan memleketimizin tarımla uğraşan kesimlerinin ilk evvela üretime yönelik olan sorunları gerçekçi ve kalıcı politikalar oluşturularak çözülecektir.

Bunun temini için Partimiz, aşağıdaki politikaları izleyecektir.

-    Çiftçilerimizin ekonomik anlamda desteklenmesi sağlanarak, Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankasına ve diğer çiftçi kuruluşlarına olan kredi borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlanacaktır,

-    Tarımda modernizasyona ve bilimselliğe giderek, emek, toprak ve ürün zayiinin önüne geçeceğiz,

-    Kesinlikle tarım ürünleri ithalatı yapılırken, ülke gerçekleri göz önünde bulundurulacak, milli üretime ağırlık verilerek ithalat minimuma indirilecek,

-    Çiftçilerimizin önü açılıp, kaliteli üretimle dünya piyasalarına açılma gayreti içinde olacağız,

-    Çiftçilerimiz örgütlü bir yapıya kavuşturulması temin edilip, üründe tarım sigortası oluşturulacak, tarıma dayalı üretim kollarına ait sanayi merkezleri oluşturulacaktır. Ürünlerin bölgelerinde değerlendirilmesine yönelik sanayi tesisleri inşa edilecek,

-    Hayvansal üretim alanlarında, çevresel faktörler dikkate alınarak, besi özelliği ve verimli olan hayvanların ıslahı çalışmalarına hız verilip, ülke

                                                                                               

ihtiyaçlarını karşılayıp, bölge ve Türki Cumhuriyetlerine mamul hayvan ürünleri ihracatı yapılarak, hayvan ürünleri işletmeciliği tesis edilecektir,

-    Su ürünlerine yönelik teknik çalışmalar yapılarak bu sektörde, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması faktörü iyi değerlendirilecektir,

-    Tarım ürünlerinin taban fiyatları belirlenirken ülkemiz ekonomik gerçekleri dikkate alınarak çiftçilerimizin hakları korunacaktır,

-    Ülkemizde kuru tarım yapılan bölgeler, gerekli çalışmalar yapılarak, sulu tarıma geçirilebilmesinin imkanları sağlanacaktır,

-    Memleketimizde tarım alanında bölge üniversiteleri ile işbirliğine gidilerek, tabi laboratuvarlarda çiftçilerimizin teknik anlamda eğitimleri temin edilip, tarımda ürün ve toprak verimliliği tahlili yapılarak, çiftçilerimizin maksimum kazancı sağlamaları temin edilecektir,

-    Tohum ıslahı yapılarak, kaliteli ve bol verimli ürün elde edilmesi sağlanacaktır,

-    Gübre, Tarım ilaçları ve Tarım Makineleri üretimine önem verilecek, ucuz yakıt temini ve çiftçilerimize kaliteli ve ucuz tarım maliyet girdileri sağlanacaktır,

-    Özellikle ülkemizde çok sayıda işsiz durumda bulunan Ziraat Mühendislerinden tabi laboratuvarlarda büyük ölçüde faydalanılacaktır.

                                                                                               

-    Tarım ürünlerine uygulanan bütün kotalar kaldırılacak, devlet tarafından tarım ürünlerine alım garantisi verilecek.

l- Madenlerimiz Ve Tabii Kaynaklar

Bittiği taktirde, yerine yenisi konulamayan yer altı zenginliklerimiz, fevkalade dikkatli kullanılarak, değerlendirmesi iyi yapılacaktır. Dünyanın birçok ülkesinde yer altı zenginlik kaynaklarının bitmek üzere olduğu günümüzde, memleketimizin hiç el değmemiş kaynaklarının bulunması ülkemiz için iyi bir avantajdır.

Partimizin bu konudaki amaçları şu şekildedir.

-    İlk olarak ulusal bir madencilik politikası tesis edilecektir,

-    Kalifiye elemanların değerlendirilmesi çok iyi yapılarak, teknolojik gelişmeler doğrultusunda bu madenlerimizin işletilmesi sağlanacaktır,

-    Madenlerimizin özelleştirilmesi, lisans verme ve bunlara bağlı teşvik kredileri yaygınlaştırılacak, rekabete açık olacaktır,

-    Bu çalışmaları yapabilmemiz için gerekli olan yeni kanuni düzenlemeler yapılıp, ileri teknoloji transferiyle hantal ve pasifize olmuş bir yapı arz eden kamu kurumları, çağın gereklerine göre dizayn edilerek, bu kurumların işlerliği artırılacaktır,

 

                                                                                               

-    Madenlerimizle ilgili strateji çalışmaları iyi yapılarak, devletin elinde kalması gereken yer altı kaynakları muhafaza edilmek kaydıyla, diğer alanlarda devlet kontrolünde ve denetiminde özelleştirmelere önem verilecektir,

-    Ülkemizin tamamında madencilik, tabi kaynaklar ve Petrol ile ilgili arama ve işletme çalışmalarına hız verilecektir,

-    Yer altı zenginliklerimizden olan kömürün, arama çalışmaları yapılarak kaliteli kömürün üretimi devlet ve özel sektör eliyle yapılacaktır,

-    Ülkemizin ihtiyacı olan elektrik ve diğer enerji türlerinin üretimi için, hidroelektrik ve termik enerji santralleri yapımına hız verilip, güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarından azami istifade edilecektir,

-    Yurdumuz toprakları dışında Türki Cumhuriyetler ve komşu ülkeler ile gerekli anlaşmalar yapılarak, devlet ve özel sektör aracılığı ile bu ülkelerde arama ve işletme çalışmalarına hız verilecektir,

-    Yukarıda saymış olduğumuz politikalarla ilgili yerli ve yabancı sektörün yatırım yapmalarına imkan sağlayacak düzenlemeler getirilecektir,

-    Değişen dünya coğrafyası ve ekonomisi göz önünde bulundurularak, özellikle komşu ülkeler ile ülkemiz arasındaki ilerleyen zamanlarda su ile alakalı bazı politikalar üreteceğiz. 21. asır dünyada suyun önemi incelendiği zaman daha net bir şekilde açığa çıkacaktır.  Bundan dolayı, su ile alakalı milli bir politikamız olacaktır,

                                                                                               

-    Enerji kayıpları ve israfı önleyen projeleri geliştirip, tasarruf bilincini yurt çapına yayacağız,

-    Ülkemiz yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi tamamen yerli sermaye  tarafından yapılıp, yabancı sermayenin bu alanda çalışma yapmasından azami ölçüde kaçınılacaktır.

-    Yukarıda sayılan politikalarımızı hayata geçirdiğimiz zaman dünya devletleri arasında lider ülke olmamız kaçınılmaz olacaktır,

m- Ormanlarımız

Ülkemizin en önemli kaynaklarından biri ormanlarımızdır. Ormanlarımız, zaman içerisinde bilinçsiz kullanım neticesinde büyük tahribatlara uğramış, buna bir de yanlış devlet politikaları eklenerek, ülkemiz  bu değerli kaynağından tam manasıyla istifadeden mahrum edilmiştir. Bunun içindir ki Partimiz;

-    Mevcut Orman Kanununu yeniden gözden geçirip, günümüz şartlarına göre uygun hale getirecektir,

-    Ormanlarımız her türlü tehlikeye karşı koruma altına alınacaktır,

-    Devlet ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ülkede ağaç dikme kampanyası başlatılacaktır,

-    Orman köylüsüne gerekli eğitimler verilip, ekonomik açıdan katkılar sağlanarak, orman korumasının sigortası haline getirilecektir,

                                                                                               

-    Ülkemizde eksikliğini hissetmiş olduğumuz sağlıklı bir doğal çevreye ve orman sektöründen gerekli iktisadi değerleri memleket ekonomisine kazandırma gayreti içinde olacağız,

-    Orman yangınlarına sebep olanlar hakkında yasalar çerçevesinde en ağır cezai müeyyideler uygulanıp, caydırıcılığı artırılacaktır.

-    Ayrıca orman yangınlarını önlemede kullanılacak teknolojik ekipmanların sağlanması için kaynak aktarılarak, olası bir felakette zarar minimuma indirilecektir.

n- Denizlerimiz

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu gerçeğinden hareketle Partimizin Denizcilik Politikaları aşağıdaki gibi olacaktır.

-    Denizlerimizdeki her türlü kirlenmenin önüne geçilerek, deniz ürünü ıslah çalışmaları ile deniz ürünü çeşitliliğinin temini için bölge üniversiteleri ile gerekli çalışmalar yapılacaktır,

-    Denizcilerimizin eğitiminden başlayıp, bu işle iştigal eden vatandaşlarımıza her türlü çalışma, ekonomik ve sosyal güvenlik noktasında destek verilecektir,

-    Ürünlerin işlenmesi için bölgesel sanayi birlikleri oluşturup, balıkçılıkla uğraşan insanlarımızın bu sanayi kuruluşlarına katılmaları sağlanacaktır,

                                                                                               

-    Ayrıca, kara, hava ve  demir  yolları ulaşımına alternatif olarak deniz ulaşımı için gerekli çalışmalar yapılarak, ülkemiz kıyıları ile uluslar arası ulaşım ve deniz ticareti noktasında gerekli tedbirler alınacaktır,

-    Mevcut denizcilik kanununda gerekli düzenlemeler yapılarak, denizlerimizden maksimum yararlanma yoluna gidilecektir,

-    Mevcut deniz filomuz modernize edilip, güçlendirilerek uluslar arası platformda rekabet gücü artırılacaktır,

-    Gemi inşa sektörümüzle ilgili olarak, milli menfaatlerimiz göz önünde tutularak, gerekli bütün girişimler yapılacaktır.

o- Ulaşım

Partimizin ulaşım politikaları aşağıdaki şekilde olacaktır.

-    Ülkemizdeki mevcut karayolları ağına alternatif ve trafik yükünü hafifletecek tedbirler alınarak, raylı sistem toplu taşımada ve yük taşımasında ulaşımda öncelikli projelerimiz arasında olacaktır,

-    Hava ve deniz ulaşımında gerekli düzenleme, teknoloji ve çağın gereklerine uygun çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda limanlarımız teknolojik destekle modernize edilerek,  yurtiçi ve uluslar arası ulaşımda aktifliği artırılacaktır.

 

                                                                                               

-    Hava alanlarımızın modernizasyonu gerçekleştirilerek, kapasite artırımına gidilip, mevcut hava alanlarını en ekonomik şekilde kullanma programı izlenecektir,

-    Ülkemizdeki hava ulaşımına katkı sağlanması amacıyla sivil havacılık sektörü desteklenecektir,

-    Ülkemizin uluslar arası kara taşımacılığındaki konumu da dikkate alınarak kara yolu taşımacılığındaki altyapı eksiklikleri giderilecektir,

-    Ulaştırma sisteminde düşük maliyetli, yaygın, hızlı, güvenli bir ulaştırma sistemi geliştirilecektir.

p- Turizm

Ülkemiz yüklendiği tarih ve kültür mirasıyla büyük bir turizm altyapısına sahiptir. Bu alt yapıyı turizmin  hizmetine sunabilmek için gerekli olan tesisleşme, hizmet çeşitliliği ve verimliliği artırıcı tüm tedbirler partimiz tarafından alınacaktır. Bu amaçla;

-    Ulusal turizm politikası oluşturulacaktır,

-    Turizm sektörüyle ilgili kurumsal ve yasal düzenlemeler günümüz şartlarına uygun hale getirilecektir,

-    Turizm gelirlerimizin artırılabilmesi için, yurt dışından ülkemizi ziyarette bulunan turistlerin yanı sıra yurtiçi turizmi için de gerekli önlemler

                                                                                               

alınarak, vatandaşlarımızın turizme katkıları ve bu sektörden faydalanmaları maksimum seviyeye çıkarılacaktır.

-    Turizmimizin gelişimi için, kış, doğa, yayla, termal, inanç, festival, kongre, fuar, panel gibi etkinliklere ilişkin gerçekçi politikalar izlenecektir,

-    Ülkemiz turizm değerlerini topyekün inceleyip, yerel ve ulusal tanıtım amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapıp, ciddi bir plan çerçevesinde turizm politikamızı oluşturacağız.

-    Ayrıca turizm sektöründe gerekli güvenlik önlemleri artırılarak, ülkemizin turistler açısından güvenli bir ülke olduğunun vurgusu da yapılacaktır.

4- YÖNETİM

a- Kamu Yönetimi

Anayasada kanunlarla belirlenen, iktidarı kamu yararına kullanma hak ve yetkisine sahip en üst siyasi örgütlenme şekli kamu yönetimidir.

Kamu yönetimi bu yetkileri kullanırken insana ve millete hizmeti her şeyin üstünde tutmak zorundadır. Devlet yönetimi anlayışımız HAKKI ve ADALETİ her şeyin üstünde tutmayı temel hedef olarak kabul etmektedir. Partimiz, kamu yönetimi anlayışını, demokratikleşme, yenileşme ve sivilleşme eksenine oturtmayı hedef almaktadır.

 

                                                                                               

Vatandaşların evrensel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı ve bu özgürlüklerini en etkin biçimde korunduğu bir devlet anlayışına sahiptir.       

Devlet yönetiminin bir merkezde toplanması yerine bir kısım yetkileri yerel yönetimlere devredildiği ve bir çok devlet fonksiyonlarının yerinden yönetim esasına göre gerçekleşebileceği bir devlet  anlayışına sahiptir.

Devletin temel fonksiyonları olan güvenlik, adalet, temel eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri dışında kalan tüm hizmet alanlarından icracı sıfatıyla çekilmeli, düzenleyici ve denetleyici işlevleri devam etmelidir.

b- Merkezi Yönetim

Merkezi yönetimde devletin hizmetleri sunarken, esas amacı insan olmalıdır. İnsana kaliteli hizmetin götürülebilmesi için merkezi yönetimin yeniden yapılanması gerekir.  Bu amaçla;

-    Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının insanı memnun etme hedefine yönlendirilip, kaliteli hizmet sunma esas alınacaktır,

-    Merkezi idarenin icrai faaliyette bulunduğu her alanda, şeffaf, etkin, denetlenebilir ve verimlilik ilkeleri dikkate alınarak, kamu harcamalarının asgariye çekildiği bir devlet anlayışına kavuşturmak için gerekli düzenlemeler yapılacaktır,

 

                                                                                               

-    Merkezi idarenin yapması gereken hizmetler, taşradaki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve imkanlar dahilinde özel sektöre devri ile hızlı ve verimli çalışan bir yapıya kavuşturulacaktır,

-    Yetki genişliği ilkesi iyi irdelenerek, taşra teşkilatlarına karar alma yetkisi tanınacaktır,

-    Bürokraside var olan formaliteler, asgariye indirilip, devletin hantal yapısı ortadan kaldırılacaktır,

-    Devletimizin işleyişinde teknolojik gelişmelerden azami şekilde istifade edilecektir,

-    Yukarıdaki amaçlarımıza uygun genel yasal bir düzenlemeye gidilecektir.

c- Mahalli İdareler

Mahalli idareler, il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirlenen ve seçmenler tarafından  seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridirler. Partimizin mahalli idareler ile ilgili olan görüşleri ise;

-    Mahalli idareler, demokrasi ile yönetilen tüm ülkelerin değişmez yönetim kademeleridir. Bu amaçla; belde halkının kendileri ile ilgili inisiyatif

                                                                                           

 kullanmada merkezi otoritenin elinde tuttuğu yetki, imkan ve ekonomik gücün büyük bir bölümü mahalli idarelere kaydırılması sağlanacaktır,

Mahalli idarelerin yeniden düzenlenebilmesi için, ilgili kanunlar günümüz şartlarına uygun hale getirilecektir,

Demokrasinin gereği olarak, mahalli idarelerde, halkın katılımı sağlanarak, güçlü bir yerel yönetim kademesi oluşturacağız,

Mahalli idarelerin, hizmet alanlarında teknolojik gelişmelerden azami istifadesi sağlanacaktır,

Mahalli idarelerin bir diğer kurumu olan İl Özel İdareleri ise mevcut yönetim sistemi içerisinde, işlevselliğini kaybetmiş, verimsiz kuruluşlar haline gelmişlerdir. İl Özel İdarelerinde seçimle gelen yöneticilerin başkanlığında yetki, sorumluluk ve görev alanlarının net çizgilerle belirlendiği bir kimliğe kavuşturulması acilen gerçekleştirilecektir. Aynı anlayışla mevcut köy kanunu yeniden gözden geçirilip, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır,

Yeniden kanuni anlamda düzenleme getirilmesi gereken konuların biri de  Büyükşehir Belediyeleri kanunudur. Bu kanunda Büyükşehire verilen bazı yetkilerin ilçe ve belde belediyelerine devri sağlanıp, belediyeler arasındaki yetki, görev ve gelir uyuşmazlıkları belde ve ilçe belediyeleri faktörü göz önünde bulundurularak, yeniden düzenlenecektir,

                                                                                               

Mahalli idarelerin her kademesinde ve her yetki seviyesinde devletin kontrolü azami derecede artırılıp, keyfi uygulamalardan kaçınılması sağlanacaktır.

Ayrıca yetki nisbetinde hesap sorulabilirlik artırılacak, şeffaf bir yerel yönetim ilkesi benimsenecektir.

d- Kamu Personel Yönetimi

Kamu personelinin görevi, kamu hizmetlerini insanımızı memnun edecek şekilde sağlamaktır. Kamu personelinin vatandaşa karşı emredici tutumu kabul edilemez. Devlet kendi personeline devlete yaraşır ve personelin yaptığı işin karşılığı olan ücret ve sosyal yardımları vermelidir. Devlet kendi personelini sürekli eğiterek çağın gereklerine cevap verecek şekilde yetiştirilmelidir.

Kamu personelinde kariyer ve liyakat esasını temel alacak ve eleman alımlarını bu kıstasa göre yapacaktır.

Kamu personel yönetimi çerçevesinde, bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların özlük ve sosyal hakları hakkındaki yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilerek, günümüz değer kriterleri ile güncellenecek ve  eşit işe eşit ücret ilkesi esas alınacak.

e- Güvenlik                                                                                               

Güvenlik devletin en önemli asli vazifesidir. Ülkemizin coğrafi konumu, güvenlik konularını ülkemiz için daha da önemli hale getirmektedir. 

Güvenlik donanımları konusunda dışa bağımlılığı sıfıra indirmeyi esas alır. Milli Savunma Sanayisini teknolojinin en üst seviyesinde geliştirmeyi hedef kabul eder.

Çağımızda devletin güvenlik politikaları akılcı, dinamik olmalı, ülkenin ekonomik gerçekleri de göz önünde tutulmalıdır.

Dünyada hür ve bağımsız yaşamak için güvenliğimizi ilgilendiren her türlü tedbiri almak gerekir. Bu bağlamda, güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyacı olan tüm teknolojik donanım ve eğitimler faaliyete geçirilecek, bütün vatandaşlarımızın ülkemizde güven içinde yaşaması temin edilecektir.

Özellikle ülke güvenliği ile ilgili iş ve işlemler büyük bir titizlik ve gizlilik içinde sağlanarak, güvenlik güçlerimizin ve teknik elemanlarımızın da güvenliği sağlanacaktır.

Güvenlik kuvvetlerimiz, gündelik politikaların dışında tutulacaktır.

 

5- SOSYAL POLİTİKA ANLAYIŞI                                                          

a-Eğitim Kültür ve Sanat

Eğitim anlayışımız milli ve manevi değerlere sahip, evrensel değerlere saygılı, çağın ilim ve teknolojisi ile bezenmiş, hür düşünceli, üretken, ahlaklı ve yenilikçi nesiller yetiştirmektir.

Eğitim sistemi fertlere milli kültürün aktarılması yanında fertlerin kabiliyetlerinin  ortaya çıkmasını sağlayacak bir uygulamanın içerisinde olacaktır. Öğretmenlerimizin iyi yetiştirilmesine özen  gösterilecektir. Bunun için gerekli bütün imkanlar sağlanacaktır.

Eğitimin her kademesinde çağın şarlarına ve teknolojisine uygun okullaşma temin edilecektir.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. Bölgeler arası dengesizlikler ortadan kaldırılacaktır.

Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli koordinasyon sağlanarak eğitime katkıları azami düzeye çıkarılacaktır.

Eğitimde hür düşünce esas alınacaktır. Düşünce ve inanç hürriyetini engelleyici kısıtlamalar kaldırılacaktır.

Eğitimin  ve öğretimin her kademesinde kılık ve kıyafet hürriyeti sağlanacaktır.

 

                                                                                               

Eğitimde merkezi yönetim uygulamasından vazgeçilecek, bu konuda yerel yönetime ve halkın insiyatifine önem verilecektir.

Yabancı dil öğretimi teşvik edilecektir. Ancak yabancı dille eğitime son verilecektir.

Türkçe’nin uluslararası   kuruluş ve topluluklarda kullanılan bir dil olması için gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Öğrenciler yetenekleri ve birikimlerine göre eğitim hizmetinden yararlanacaklardır. Maddi durumu elverişli olmayan öğrencilere gerekli yardım yapılacaktır.

Zorunlu eğitim, kademeli, tercih ve yönlendirmeye imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

Laiklik ilkesinin gereği olarak vatandaşlarımızın dinlerini öğrenmeleri için her türlü kolaylık sağlanacaktır.

İlk ve orta öğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin dışında velilerin rızasına bağlı olarak seçmeli Din dersleri ve Kur’an öğretisinin verilmesi temin edilecektir.

Üniversiteler idari ve akademik özerkliğe sahip, öğretim elemanları ve öğrenciler üzerinde baskı, dayatma ve antidemokratik uygulamaların

 

                                                                                               

 bulunmadığı, bilimsel bilginin üretildiği, araştırma ve öğretim faaliyetlerinin esas olduğu kurumlar haline getirilecektir.

Ülkemiz, binlerce yıllık tarihin sonucu olan zengin bir kültürel birikim ve dokuya sahiptir.

Milli değerlerin korunup geliştirilmesi konusunda azami bir gayret içerisinde olunacaktır. Yeryüzünde saf bir dil, musiki, mimari vb. bulunmadığı gerçeğinden hareketle kültürel etkileşimi bir zenginlik olarak kabul ediyoruz.

Kültürel yozlaşmayı, müstehcenliği ve şiddet unsurunu ön plana çıkarılmasını reddediyoruz.

Kültür, bir milletin yaşayış tarzıdır. Milli kültürümüzü sosyal hayatın her safhasına yaymak hedefimizdir. Gelecek neslimizin, inançlarına, tarihi geçmişine bağlı, milli değerlerine saygılı olarak yetişmesini hedefliyoruz.

Sanat bir toplumun dünya görüşündeki estetik ve etik inceliğin bir göstergesidir. İnsanımızın inançlarıyla ters düşmeyen sanat, milli kültürümüzün de süregelen bir parçasıdır. Bu ölçüler içerisinde sanata sahip olduğu kıymeti verip, sanatçının desteklenmesi ve korunması amaçlanmaktadır.

Ülkemizin ihtiyacı olan her bölgesinde Kültür Merkezleri hizmete sokularak, halkımızın 7’den 70’e her kesiminin bu merkezlerde kültürel ihtiyaçları karşılanacak, milli kültür ve milli bilince kavuşmaları sağlanacaktır.

b- Yolsuzluklarla Mücadele                                                                    

Ülkemizde toplumsal barışı bozan, adalet duygusunu körelten, toplumda huzursuzluğun kaynağı olan ve sosyal bir yara haline gelen yolsuzluklara karşı her türlü tedbir alınacaktır.

Yolsuzluk yapanın yanına kar kalmayacaktır. Yolsuzluk yapanlar hakkında hukuk çerçevesi içinde en ağır cezai müeyyideler uygulanacaktır. Bu konudaki yasal değişiklikler en süratli şekilde yapılacaktır.

Yolsuzlukların önüne geçilmesi için ekonomik alandaki boşluklar ortadan kaldırılacaktır.

c- Sosyal Güvenlik

Partimizin Sosyal Güvenlik sistemine ilişkin görüş ve düşünceleri aşağıya çıkarılmıştır.

-    Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’u bir çatı altında toplayarak, hizmetteki verimliliği, kaliteyi ve sürati artıracağız,

-    Toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, sosyal güvenlik sisteminin dışında bir ferdin dahi kalmadığı bir yapıyı öngörüyoruz. Bu yapıyı kesinlikle siyasi amaçlar için kullandırtmayacağız,

-    Topyekün sosyal güvenlik sistemimiz ele alındığında ekonomik bir darboğaz içerisinde olduğu, sigortalılarda istenen kalite ve verimde hizmet veremediği hantal bir idari yapısının olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları

                                                                                               

 aşabilmek, insanımıza kaliteli hizmet sunabilmek için yukarıda da zikrettiğimiz birleşmeyi ve devlet tarafından bu yapılara gerekli ekonomik desteği sağlayarak, gerekli yasal düzenlemeleri yapıp, özel sektörü bu hizmet alanı içinde aktif bir hale getirmeyi düşünüyoruz,

-    Bu hizmet sektörü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri hizmet faaliyetleri gözden geçirilip, gerekirse faaliyet alanlarında köklü değişiklikler yapılacaktır,

-    Sosyal güvenlikle ilgili olarak, yurtdışında çalışmakta olan insanlarımızın sorunlarını ve problemlerini yasal zeminler içinde çözerek teminat altına alacağız.

-    Ayrıca Soysal güvenlik kurumlarından hizmet süresini dolduran çalışanların emekli olmasındaki yaş sınırı kalkacak, hizmet süresini dolduran herkes istediği anda emekli olabilecektir.

d-Sağlık

Partimiz, sağlık hizmetlerini Sosyal Devlet anlayışının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir. Bütün vatandaşlarımız sosyal güvenlik kapsamında, genel sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

 Bu amaçla;

 

                                                                                                       

- Tüm yurt çapında koruyucu sağlık hizmeti başta olmak üzere, halk sağlığı, çevre sağlığı konularında etkin bir sağlık reformu gerçekleştirilecektir.

- Yurt çapındaki sağlık sektörü, Sağlık Bakanlığının denetimi altında olacak, kontrol tek merkezden yapılacak, oluşturulacak Bilişim ağı ile, hızlı, etkin, güvenilir sağlık hizmeti sunulacaktır.

- Özel Sağlık sektörüne gerekli ehemmiyet verilip, vatandaşımızın bu hizmetten daha fazla faydalanması yoluna gidilecektir.

- Ülke çapında hastane, sağlık ocağı, Ana çocuk sağlığı merkezleri yaygınlaştırılacaktır.

- Acil Servis hizmeti veren kurum sayısı en üst seviyeye çıkarılıp, vatandaşımızın acil sağlık sorunlarının olması durumunda zaman kaybetmeden müdahale imkanı sağlanacak.

- Hasta haklarının korunması yönünde hukuki düzenlemeler yapılıp, hastaların hekim ve sağlık kurumu seçme hakları sağlanacaktır.

- Sağlık personelinin yetiştirilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilip, çalışmalar artırılacaktır.

- Ülkemizin her bölgesinde hekim ve diğer sağlık personelinin atamaları yapılarak, bütün vatandaşlarımızın bölgesinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaları temin edilecektir.

                                                                                                       

- Sağlık personelinin özlük haklarında gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılarak, memnuniyetleri sağlanacaktır.

e-Tüketicinin Korunması

Tüketicilerimizin korunması amacıyla partimiz, tüketici kanunlarındaki yasal düzenlemeleri gözden geçirip, tüketicinin korunmasına, mağdur edilmemesine ve zarar görmemesine azami gayret gösterilecektir.

Haksız rekabetin önüne geçilerek, tüketicinin ekonomik ve psikolojik zarar görmemesi sağlanacaktır.

Tüketicilerin hak arama yolları açık tutulup, tüketici mahkemelerine işlerlik kazandırılarak, kısa sürede sonuçlanması sağlanacaktır.

f- Memur ve İşçi Sendikaları

Sendikalar, demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçalarındandır. Sendikalar, üyelerinin ekonomik ve sosyal hayata yönelik meşru taleplerini her türlü zeminde koruyan ve müdafaa eden, örgütlü yapılardır. Partimizin bu bağlamda politikası şu şekildedir.

-    Üyelerinin ekonomik ve sosyal hayata yönelik meşru talepleri doğrultusunda bütün sendikalarımız devleti yanlarında bulacaktır,

-    Devlet sendikaları kesinlikle bir rakip değil, halkının menfaatlerini gözeten birer örgütlü kuruluş olarak görecektir,

                                                                                               

-    Adaletli yönetimimiz sayesinde sendikalar bizlere üyelerinin isteklerini ileten birer aracı olacaktır,

-    Sendikalarda adaletsiz ve keyfi uygulamalar, kanuni düzenlemelerle engellenecektir,

-    Mutlaka sendikalar, temsil ettiği bireyin hak ve hukukunu temin ve tesis etmeli ancak bu faaliyetlerini yerine getirirken üyelerinin sosyal ve kültürel gelişimlerini de göz ardı etmeyerek bu alanlarda da faaliyetlerde bulunup, bireyin gelişimine katkı sağlamalıdır. Yani sendikaları, toplu iş sözleşmesi yapan örgütlü bir yapı olmaktan çıkarıp, kanunlar çerçevesinde kamuoyu yararına olmak koşulu ile iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleri icra edebilen birer yapıya kavuşturulmasını düşünmekteyiz.

-    Ayrıca memur sendikalarının günümüzde katettiği mesafeyi yeterli bulmuyor ve memur sendikaları için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak gerçekçi ve hakiki manada sendikal haklarının elde edilebilmesini demokrasinin gereği olarak görmekteyiz.

-    Sendikal örgütlenmeler için ölçümüz, uluslar arası çalışma örgütü (ILO)’nün kriterleri olup, emeğin karşılığının ödenmesi devlet teminatında olacaktır.

-    Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapılanmasının temini neticesinde ülke gerçeklerine uygun işsizlik sigortasının tesisine gidilecektir.

                                                                                               

-    Ülkemizde mutlaka üreten kesim, işveren kesimi ve devlet bir araya gelerek, ortak politikalar üretip, iş dünyasıyla bir olmamız, çoğulculuk, iş barışı, kaliteli üretim ve güvence getireceğiz. İş dünyası ile ilgili çalışmalarımız içerisinde elbette ki toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hakkı olacaktır. Buna göre toplu iş sözleşmesini emeğin pazarlığı olarak görüp, çok önemsiyoruz. Ayrıca grevi ise süresi içinde aşılamayan uyuşmazlıklara çözüm getirecek, demokratik hak ve özgürlük olarak yorumluyoruz. Lokavtı ise bir müdafaa aracı olarak görüp, grev uygulamasından bağımsız olarak uygulamasını ise kabul etmiyoruz.

-    Çalışma barışının temini, tarafların olaylara iyi niyetle yaklaştığı ve aynı zamanda sosyal devlet olmanın kaçınılmaz bir sonucudur. Çünkü devlet tesis edeceği mevzuatla emeği mutlaka koruyup, teminat altına almalıdır. Bu yapı tesis edilirken, kesinlikle devlet, işçi ve işveren kesimlerini bir araya getirip, uzlaşı içerisinde çalışma barışını hayata geçirmiş olacaktır. Çalışma hayatına yönelik uluslar arası sözleşmelerin ülkemiz gerçeklerine uygunlukları çerçevesinde değerlendireceğiz.

-    Çalışanlara yönelik ücret politikamız ise, ülkemizin ekonomik faktörleri göz önünde bulundurularak, adalet ve hakkaniyet ölçüleri içinde, eşit işe eşit ücret temini hususunda çalışmalar sergilenecektir,

 

g- Esnaf ve Sanatkarlar                                                                         

Esnaf ve sanatkarlarımızı, iktisadi kalkınmamızın ön şartı olan yapılar olarak algılamaktayız. Bu kesimdeki çalışanlarımıza yönelik gerçekçi, ciddi, akılcı, verimliliği olan alanlarda mal ve hizmet üretebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri için mevcut yasalar yeniden düzenlenip, adil bir teşvik sistemi ile güçlendirilmeleri sağlanacaktır.

h- Vakıflar

Kamunun yararına hizmetler üreten bu yapılar, mevcut yasalar gözden geçirilerek yeniden yapılandırılacaktır. Hizmet üretmelerinin önündeki kanuni engeller kaldırılarak, maddi ve manevi değerlerimize ters düşmeyen kültürel, bilimsel, teknolojik alanlarda hayatiyetlerini sürdürmelerini sağlayacak adımlar atmaları desteklenecekler. Vakıflar, yasalar çerçevesinde, denetleme yetkisi olan kuruluşlar tarafından devlet adına denetlenecektir.

i-Kentleşme, Konut, Çevre ve Trafik

Sağlıksız ve çarpık şehirleşmenin önüne geçilecek, şehirler yaşanabilir hale gelecektir.

Eski kent dokularının korunmasına yönelik uygulanan SİT politikası yeniden gözden geçirilecektir. Şehir planlarına aykırı kentleşmeye izin verilmeyecektir. Kentlerdeki yeşil alan ihtiyacını karşılayacak alanlarla birlikte eğitim, sosyal güvenlik ve sosyal hizmet kurumları oluşturulacaktır.

 

                                                                                               

Kentlere göçün önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Konut probleminin çözülmesi için devlet üzerine düşen görevi yapacaktır. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan çalışmalara hız verilip, bütün vatandaşlarımız için modern, kaliteli ve yaşanabilir konutlar inşa edilerek, evsiz vatandaşımız bırakılmayacaktır. Toplumumuzda çevre duyarlılığının oluşturulması için yoğun bir bilgilendirme kampanyasına gidilecek ve özellikle devlet bu alanda sorumluluklar üstlenecektir.

Çevreyi kirleten hiçbir kalkınma yada üretim modeline müsamaha gösterilmeyecektir. Çevrenin korunmasında sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gidilecektir. Çevre sorunlarının çözümünde geleneksel çevre anlayışımız ve kültürümüzden yaralanılacaktır. Çevre ile ilgili uluslararası  örgütlerin talepleri ve çalışmaları dikkate alınacaktır.

Trafik hizmetlerinin niteliği vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlayacak şekilde her türlü çalışma yapılacaktır.

j- Basın Yayın

Gelişmiş ülkelerde iletişim alanı başlı başına bir sektör olmuştur. Doğru, güvenilir, bilgi ve haber alma hakkını korumak, temin ve tesis etmek, demokratik hukuk devleti icaplarındandır. Ülkemizde kesinlikle milli basın yayın ilkeleri kanuni olarak düzenleyerek, basın yayın politikalarımızı aşağıdaki gibi şekillendireceğiz.

                                                                                                       

-    Yazılı ve görsel basın sektörlerinde tekelci ve kartelci yaklaşımı ortadan kaldırıp, halkımızın haber alma ve bilgilenme özgürlüğünün istismar edilmemesi için, mevcut yasalar yeniden gözden geçirilecektir.

-    Ülkemiz insanının örfüne, adetlerine, geleneklerine uygun, aile yapımızla bağdaşan, genel ahlak kurallarına riayet edilen, sorumlu, ilkeli, eğitici, dürüst basın ve yayın ilkelerine uygun bir yayımcılık anlayışının takipçisi olacağız,

-    Yazılı, görsel ve elektronik basın yayın araçları oluşturulacak üst kurul vasıtasıyla, objektif kriterler doğrultusunda denetimi sağlanacaktır,

k- Aile ve Sosyal Hizmetler

Aile toplumun temelidir. Geleneksel aile yapımızı muhafaza etmek için toplum ve devlet her türlü tedbiri alacaktır. Aile yapımızı bozmaya yönelik her türlü faaliyetler men edilecektir.

Toplumsal mutluluk, dayanışma, barış, sevgi ve saygının yolu aileden geçer. Yaşanan bütün olumsuzluklara ve ekonomik sıkıntılara rağmen toplum olarak ayakta duruşumuzu büyük çapta sağlam aile yapımıza borçluyuz.

Aile merkezli politikalara öncelik verilecektir. Aile ve toplum her türlü zararlı alışkanlıklar ve tehlikelere karşı korunacaktır. 

 

                                                                                               

Toplumda yardımlaşmayı, dayanışmayı, sağlayan teşebbüsler teşvik edilecektir.

Kadınlarımız toplumdaki hakkettiği yeri alacaktır. Kadınlara karşı her türlü olumsuzluklar önlenecektir.

Kadınlarımız çalışma hayatındaki yerini alacaktır.

Kadınların çalışma hayatı, çocuk ve aile sorumlulukları dikkate alınarak sosyal güvenlik ve çalışma koşullarında iyileşme yapılacaktır. Ev kadınlarının sosyal güvence kazanmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için her türlü tedbirler alınacaktır.

l- Teknoloji

Çağımızın bilim ve teknoloji çağı olduğundan hareketle, partimizin bilim ve teknoloji konusunda politikaları aşağıdaki şekilde olacaktır.

-    Devlet destekli bilimsel çalışmalara hız verilecektir,

-    Ülkemizdeki beyin göçünün önüne geçecek tedbirler alınarak, göç etmiş öncü beyinlerin ülkemize gelmesini sağlayacağız,

 

                                                                                               

-    Her bilimsel kuruluşun mutlaka bir Araştırma-Geliştirme (AR-GE) birimi olacak ve bilimsel çalışmalar yapmaları için bu kuruluşlara kaynak aktarımı sağlanacaktır,

-    Bilimin bir yitiğimiz olduğundan hareketle, ülkemiz sınırları dışında bilimsel faaliyette bulunmak isteyen bilim adamlarımıza her türlü kolaylıklar sağlanarak, çağımız bilim ve teknolojisinin ülkemize gelmesini sağlayacağız,

6- DIŞ POLİTİKA

Türkiye’nin  jeopolitik ve stratejik konumundan dolayı, - uluslararası  siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinde akıllı bir politika izlemek esastır.

Partimiz önyargılardan arınmış, karşılıklı çıkar ilişkilerine dayalı, gerçekçi bir dış politika izleyecektir. Türkiye komşu ve dünya ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı ikili ilişkilerine sadık bir dış politikadan yanadır.

Partimiz değişen bölgesel ve küresel gerçekler karşısında, Türkiye’nin  dış politika önceliklerini yeniden tanımlanması ve bu gerçekler ile ulusal çıkarlar arasında yeni bir denge oluşturması gerektiği inancındadır.

Bunun için partimiz, Türkiye tarihinin ve coğrafyasının ona gösterdiği istikamette bir süper güç olarak dünya siyasetindeki yerini alması için gerçekçi politikalar üretecektir. Partimiz dış politikada bölgesel güvenlik ortamının ekonomik kalkınmaya önemli katkıda bulunduğu görüşündedir.

                                                                                               

Bundan dolayı Türkiye’nin yakın çevresinde güven ve istikrarın tesisi için daha fazla gayret sarf edecek, komşuları ile diyaloga dayalı iyi ilişkiler sürdürme çabasını artıracak, böylelikle bölgesel işbirliğinin gelişmesine daha fazla katkıda bulunacaktır.

Türkiye ile dost ve müttefik ülkeler arasında uzun zamandan beri devam eden askeri, siyasi ve ekonomik işbirliği sürdürülecek bilimsel teknolojik işbirlikleri devam edecektir. Partimiz İslam dünyasına ve Türk dünyasına özel önem verecektir.  İnanç ve kültür birliği bulunan ülkeler ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla ve tarihi birikiminin verdiği dostlukla kültürel işbirliğinin kuvvetlendirilmesine önem verecektir.

Kıbrıs sorununun çözümünde adadaki Türk halkının varlığı, kimliği ve kendi geleceğini tayin etme hakkının gözardı edilemeyeceği görüşündedir.

Partimiz Türk dünyası ile, soy birliği, inanç birliği, kültür ve tarih birliği olduğuna inanmaktadır. Bu ülkeler ve topluluklarla her türlü ilişkileri en üst seviyede tutacaktır.

Yurt dışında çalışan işçilerin her türlü problemleri ile ilgilenilecektir.

Partimiz dünyada adaletin ve barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterecektir.

 

7- SONUÇ                                                                                                          

Partimiz “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düşüncesinden hareketle bütün politikaların merkezine insanı koymuştur. Bundan dolayı, düşünce, ifade, inanç, eğitim, örgütlenme ve teşebbüs özgürlükleri olmak üzere bütün sivil ve siyasal özgürlükleri, çoğulculuğun barış ve uzlaşmanın temel şartı olarak kabul ediyoruz. Bütün insanlarımızı, din, dil, mezhep, bölge, etnik köken ve cinsiyet farkı gözetmeksizin birinci sınıf vatandaş olarak görüp kucaklar.

Partimiz Hakkın yanında zalimin karşısındadır. Devlet ve insan hayatında hakkı ve adaleti tesis etmek en büyük amacıdır.

Mutlu gelecek bizimle olacaktır.

Allah (cc) milletimizin yar ve yardımcısı olsun.