• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.youtube.com/channel/UCNyIRkbD2N6aGU1-9B1wqAg

Hak ve Hakikat Partisi

Hoş geldiniz!

    • Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

İnsanız

İNSANIZ!!!

Bu gün 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin BM Genel Kurulu’nun Paris’te yaptığı toplantıda 30 madde olarak tescil edip onaylaması ve yayımlamasının 62. Yıl dönümü.  Bu gün uluslararası İnsan Hakları Günü. Yazımızın sonunda bu beyannameyi tam metin olarak görebileceksiniz.

İnsanların sadece insan olmakla kazandıkları ve kullanmakta özgür oldukları hakları yada bu hakların Birleşmiş Milletlerce tescil edilenleri içeren bu beyannameyi sürekli televizyon ekranlarında, tartışma programlarında duyuyoruz. Duyuyoruz fakat uygulandığını pek görmüyoruz. Bu da aynı “demokrasi”  gibi belli bir kesimin elinde istediklerinde kullandıkları bir siyasi dayanak olarak raflarda duruyor. 

Örneğin Madde3- Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Diyor fakat bu beyannameyi istediklerinde kullananlar bütün dünyada yüzbinlerce insanı sadece kendi siyasi emelleri için öldürebiliyor ve kimse hesap sormaya yeltenmiyor. ABD kimyasal silahlar diye girdiği Irak’ta tam bir katliam yaptı ve sonra resmi ağızlarda usulünce bir “pardon” işittik. Fransa Cezair’de  İsrail Filistin’de Çin Doğu Türkistan ‘da ve daha saymadığımız Somali, Bosna,

 Ve saire ve saire…..İnsan insan olduğu için yaşama hakkına sahiptir. İnsanlığının gereği olan hakları ancak “insanlıktan çıkınca” elinden alabilirsiniz.

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.der.  İşkence ve onur kırıcı davranışlar söz konusu bildirinin kalemşörlerinin sürekli ve alenen kullandığı birer yöntem değil mi?

Biz Hak ve Hakikat Partisi olarak bu bildiride bir kısmı ele alınan yazan insani hakları  bildiriden asırlar önce islamın insanlara sunduğu yaşam biçimi olarak  zaten kabul ediyoruz. Bizde şu anda siyasi otoriteyi elinde bulunduran, devletin etkin güçlerini şu yada bu şekilede kullanmakla görevli olanlara bir kere daha hatırlatmak istiyoruz.

Evet sizin gibi düşünmüyoruz…Evet dünya görüşümüz farklı… Evet biz ülkemiz ve milletimiz için farklı şeylerin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Evet biz milletimizin refahı ve devletimizin bekası için şu anda yürürlükte olan bazı kanun maddelerinin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düşünüyoruz  ve düşündüğümüzü değiştirmeden , değişik kılıflara sokmadan olduğu gibi ifade ediyoruz. Yani biz içimizdeki ve kalbimizdekini insanların takdirine sunuyoruz. Zaten bu amaçla bir partiyiz. Herkes gibi düşünmek, herkes gibi konuşmak bizi ayrı bir parti yapmazdı zaten.  Biz bize Bütün dünyanın imzası ile tescil edilen bir hakkı kullanıyoruz. Kullanmak istiyoruz….Fakat engellenmek isteniyoruz. Genel Başkanımız ve parti yetkililerimiz hiçbir siyasetçide görülmeyen samimi ifadeler ile şahsılarının ve partimizin görüşlerini insanlarla paylaşıyor. Toplantılarımızda, açılışlarda ve insanlara ulaşabilecleri her yerde insanlarımıza “Hakkı ve Hakikati” anlatmaya çalışıyor. Fakat ülkemizin ve milletimizin menfaati düşünülerek konuşulduğu kesin olan bu ifadeleri cımbızlanarak seçiliyor ve suç olarak önlerine koyuluyor.

Eğer şimdiye kadar söylenmeyenler söylenmeyecekse, “Hak ve Hakikat” ortaya konmayacaksa siyaset yapma hakkını İnsan Hakları Beyannamesinden ve kanunlarımızdan çıkarın. Kimse kendisini kandırmasın. Koşulsuz bir demokrasi ve özgürlük kimsenin işine gelmiyor. Siyaset kurumları ülkenin yönetilmesi ile ilgili kanun yasa ortaya koymakla görevli kurumlar iken bu sadece bir çerçeve içinde tutuluyor. Yani İnsan Hakları Beyannamesi İhlal

İnsanız !!! ve insanca yaşamak, insanca düşünmek, insanca toplanmak, insanca siyaset yapmak bizim en temel hakkımız. Bir gün herkese gerekecek olan adalet bize bu hakkı vermesi gerekiyor. Biz Hak ve Hakikat Partisi olarak Parti Programımızın ilk maddesinde insanın yaratılanların en yücesi olduğunu ve bu şekilde muameleye layık olduğunu ifade ediyoruz. Ve bu sözümüzde de her sözümüzde olduğu gibi samimiyiz.

Kısaca İNSANIZ …..Değil mi?

Aşağıdaki metin, 27 mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan resmi çeviridir.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde3- Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.

Madde 11

1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.

2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna yada haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

Madde 13

1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Madde 14

1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.

2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.

Madde 15

1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.

2.Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.

Madde 16.

1.Yetişkin her erkeğin ve kadının , ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.

2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.

3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur.

Madde 17

1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.

Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.

Madde 20

1. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.

2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

 Madde 21.

1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.

3. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.

Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23

1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2.Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

Madde 25

1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.

Madde 26.

1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.

2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

Madde 27

1. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının

korunmasına hakkı vardır.

Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29

1. Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır.

2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olur.

3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.