• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.youtube.com/channel/UCNyIRkbD2N6aGU1-9B1wqAg

Hak ve Hakikat Partisi

Hoş geldiniz!

    • Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
Takvim

İç Yönetmelik

HAK ve HAKİKAT PARTİSİ

 YAN KOLLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM ve HUKUKİ DAYANAK

AMAÇ:

MADDE 1-

Bu yönetmelik Siyasi Partiler Kanunu ve Hak ve Hakikat Partisi tüzüğü uyarınca; Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkez, İl, İlçe ve belde başkanlıklarına bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, Hak ve Hakikat Partisi yan kuruluşu olarak tanzim ve teşkil edilmiş Gençlik Kollarının / Kadın Kollarının kuruluş amacını, üyelik,  teşkilatlanmasını,  görev ve yetkilerini, defterler ve nasıl tutulacağını, faaliyetlerini, çalışma ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM:

MADDE 2-                                                                                         

Bu yönetmelik Hak ve Hakikat Partisinin tüm Gençlik Kolları / Kadın Kolları teşkilatlarının kademe ve organlarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 3-

Bu yönetmelik Hak ve Hakikat Partisi Tüzüğünün 60. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM:

KURULUŞ AMACI

KURULUŞ AMACI:

MADDE 4-

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kolları’nın / Kadın Kolları’nın kuruluş amacı;

a- Hak ve Hakikat Partisi ilkelerini yaşamak, yaşatmak ve topluma yaymak.

b- Gençler / Kadınlar arasında Hak ve Hakikat Partisini tanıtarak Genç / Kadın üye kaydı sağlamak.

c- Gençler / Kadınlar arasında ahlaki değerleri yayarak temiz toplum yetişmesine yardımcı olmak.

d- Gençlerin / Kadınların, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel, sosyal her probleminden parti teşkilatlarının haberdar olmasını sağlamak ve Gençlerin /Kadınların bu konularla ilgili çözüm önerilerini parti kademelerine ulaştırmak.

e- Ülkemizde yaşanan sorunlarla alakalı Gençlerin / Kadınların daha duyarlı olmasını sağlamak.

f- Gençleri / Kadınları ülke sorunlarının çözümlerinde daha aktif hale getirmek.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÜYELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK AMACI, ÜYELİK ŞARTLARI, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

ÜYELİK AMACI:

MADDE 5-

Hak ve Hakikat Partisinin Program, Tüzük ve İlkelerine gönül veren ve yasal engeli olmayan her bireyin partimizin hizmetine katkı ve yarar sağlaması.

ÜYELİK ŞARTLARI:

MADDE 6-

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kollarına / Kadın Kollarına;

a-    18 Yaşını doldurmuş olan,

b-    Türk Vatandaşı olan,

c-    Başka bir partiye üye olmayan,

d-    Hak ve Hakikat Partisi tüzük, program ve ilkelerini kabul edip benimsediğini beyan eden,

e-    Siyasi Partiler Kanunun da ve Hak ve Hakikat Partisi Tüzüğünde üye olamayacağına dair hüküm bulunmayan,

Her genç ve kadın üye olabilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 7-

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kollarının / Kadın Kollarının herhangi bir üyesi;

a-    Parti üyeliğinden istifa ederse, ya da üyeliği sair sebeple düşerse,

b-    Parti tüzüğü,  programı veya ilkelerine aykırı hareket etmekten ceza alırsa,

c-    Parti Genel Başkanının üyeliğine son vermesi halinde,

 

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kolları / Kadın Kolları üyeliği sona erer.

Gençlik kolları / Kadın Kolları üyeliğinden istifa edenlerin parti üyelikleri devam eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE KAYDI, ÜYELİĞİN SAĞLADIĞI HAKLAR, ÜYELİĞİN SAĞLADIĞI YÜKÜMLÜLÜKLER

ÜYE KAYDI:

MADDE 8-

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kolları / Kadın Kolları üye kayıtları;

a-    Bağlı bulundukları parti gençlik kolları / kadın kolları kademesince yapılır,

b-    Bütün atanan üyeler için kayıt yaptırma zorunluluğu vardır,

c-    Üyelikler Genel Merkezce veya bağlı bulunduğu teşkilat kademesince onaylanan üye, kayıt defterlerinde kayıt altına alınır

d-    İl Gençlik / Kadın kolları Üye kayıt bilgilerini düzenli olarak Gençlik Kolları / Kadın Kolları Genel Merkezine liste halinde bildirmek zorundadır,

e-    Üye kayıtlarının dışında hiçbir yazışma veya şikâyet direkt Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkezine yapılamaz,

f-     Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkezi üyeliğini onaylamadığı adaya hiçbir şekilde mazeret göstermekle yükümlü değildir,

g-    Başkan veya Yönetim Kurulundan herhangi bir üye istifa ettiği takdirde bu yönetmeliğin 11. Maddesi hükümleri geçerlidir.

h-   Atanan Gençlik Kolları / Kadın Kolları Kademe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kademenin tabi üyesidir ayrıca onaya gerek yoktur.

i-     Gençlik Kolları / Kadın Kolları üyeliği bağlı bulunduğu kademenin Gençlik / Kadın kolları başkanının onayı ile tamamlanır.

ÜYELİĞİN SAĞLADIĞI HAKLAR:

MADDE 9-

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kolları / Kadın Kolları üyeleri;

a-    Gençlik kollarının / Kadın Kolları düzenlediği her faaliyete katılma,

b-    Görüş ve düşüncelerini bağlı bulunduğu gençlik kolları / kadın kolları kademesine yazılı veya sözlü bildirme,

c-    Mevcut kanunlara, Parti tüzük program ve ilkelerine, Genel Başkan ve Genel merkez talimat ve yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla Gençlik / Kadın kolları adına çalışmalar yapma yürütme ve yapılan çalışmalarda aktif rol alma, haklarına sahiptirler.

 

 

ÜYELİĞİN SAĞLADIĞI YÜKÜMLÜLÜKLER:

MADDE 10-

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kolları /  Kadın Kolları üyeleri;

a-    Parti içinde huzuru ve ahlakı en üst düzeyde tutmayı,

b-    Kademe esasına göre verilen görevleri yerine getirmeyi

c-    Seçimlerde bağlı bulunduğu teşkilat kademesine gerekli yardım ve hizmetleri yerine getirmeyi,

d-    Partinin tüzük, program ve ilkelerine aykırı davranmamayı,

e-    Atandığı görevi layığı ile yerine getirmeyi,

Beyan etmiş ve açıkça kabul etmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

TEŞKİLATLANMA, GÖREV ve YETKİLERİ, TUTULACAK DEFTERLER

BİRİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLATLANMA:

MADDE 11-

Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren parti yan kuruluşlarından Gençlik Kolları / Kadın Kolları aşağıda belirtilen organları ve kademeleriyle bağlı bulundukları İl, İlçe veya belde teşkilatlarının içinde kurulurlar. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Hak ve Hakikat Partisi kademe başkanlarının atamasıyla belirlenir.

Gençlik Kolları / Kadın Kolları’nın genel merkez Atamaları Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı veya MKYK’nın yetkilendirdiği Gençlik Kollarından / Kadın Kollarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yapar. Genel Başkan veya yetkilendirdiği Gençlik Kollarından / Kadın Kollarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı atanan başkan veya yönetim kuruluna, sonradan üyeliği kabul edilmiş her üyenin üyeliğine son vermeye yetkilidir. Gençlik Kolları / Kadın Kollarının kurulmasında kademe esası yoktur.

Gençlik Kolları / Kadın Kolları’nın il teşkilat Atamalarını bağlı bulunduğu il başkanı,

Gençlik Kolları / Kadın Kolları’nın ilçe teşkilat Atamalarını bağlı bulunduğu ilçe başkanı,

Gençlik Kolları / Kadın Kolları’nın belde teşkilat Atamalarını bağlı bulunduğu ilçe başkanı yapar.

Gençlik Kolları / Kadın Kolları’nın teşkilatlanacağı bölgede bağlı bulunacağı ilçe-il, teşkilat birimi henüz kurulu ve açık değilse atamalar bir üst kademe tarafından veya direkt olarak hak ve hakikat partisi genel merkezince yapılır. Teşkilat birimi kuruluncaya kadar gençlik kolları / kadın kolları genel merkezinin ve hak ve hakikat partisi genel merkezine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

Hak ve Hakikat Partisi belde ilçe il teşkilatlarının kurulu bulunmadığı, yada hali hazır teşkilat hizmet binasının fiziki olarak yetersiz kaldığı durumlarda; Gençlik Kolları / Kadın Kolları teşkilatı, parti hizmet binasından bağımsız olarak kurulabilir.

a-    İlçe Teşkilatı

1-    Gençlik Kolları İlçe Başkanı / Kadın Kolları İlçe Başkanı

2-    Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulu / Kadın Kolları İlçe Yönetim Kurulu

3-    Gençlik Kolları Belde Başkanları / Kadın Kolları Belde Başkanları

b-    İl Teşkilatı

1-    Gençlik Kolları İl Başkanı / Kadın Kolları İl Başkanı

2-    Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu / Kadın Kolları Yönetim Kurulu

c-    Merkez Teşkilatı

1-    Gençlik Kolları Genel Başkanı / Kadın Kolları Genel Başkanı

2-    Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu / Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu

İLÇE TEŞKİLATI:

MADDE 12-

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kolları / Kadın Kolları İlçe Teşkilatı Hak ve Hakikat Partisi İlçe Başkanının veya o ilçede kurulu teşkilat kademesi yok ise yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca ilgili kademenin atadığı Başkan dâhil en az 4 kişiyle kurulur, ayrıca her belde için Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkezince bir başkan atanabilinir.

Gençlik Kollar / Kadın Kolları Belde başkanları, Gençlik Kolları / Kadın Kolları ilçe başkanları tarafından atanır ve en az 2 kişiyle kurulur. Gençlik Kolları / Kadın Kolları ilçe başkanlığı olmayan ilçelerde 11. Madde hükümleri geçerlidir.

 

 

İlçe Yönetim Kurulu

-      Başkan

-      Başkan Yardımcısı

-      İlçe Sekreteri

-      Muhasip Üye

Tarafından oluşur.

İL TEŞKİLATI:

MADDE 13-

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kolları / Kadın Kolları İl Teşkilatı Hak ve Hakikat Partisi İl Başkanının veya o ilde kurulu teşkilat kademesi yok ise yönetmeliğin 11. Maddesi hükümlerince ilgili kademenin atadığı başkan dâhil en az 5 kişiyle kurulur.

Yönetim Kurulu

-      Başkan

-      2 Başkan Yardımcısı

-      İl Sekreteri

-      Muhasip Üye

Tarafından oluşur.

MERKEZ TEŞKİLATI:

 

MADDE 14-

Hak ve Hakikat Partisi Gençlik Kolları / Kadın Kolları Merkez Teşkilatı Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı ya da Genel Merkezi Gençlik Kolları / Kadın Kollarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısının atadığı Başkan dâhil en az 9 kişiyle kurulur.

Merkez Teşkilatı Yönetim Kurulu

-      Başkan

-      6 Başkan Yardımcısı

-      Genel Sekreter

-      Genel Muhasip

Tarafından oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV ve YETKİLERİ:

İLÇE TEŞKİLATI:

MADDE 15-

Gençlik Kolları / Kadın Kolları İlçe Yönetim Kurulu 2 yıl görev yapmak üzere atanır. Yönetim Kuruluna atanan ilçe başkanı başkanlık yapar. Üye sayısının üst limiti yoktur.

İlçe Başkanı görev aldığı ilçede gençlik kolları / kadın kolları başkanlığını temsil etmekle yetkilidir. Partinin tüzük, program, ilkeleri ve yönetmeliğinde bahsi geçen bütün konulara uymak ve gereğini yapmakla beraber yönetim kurulunun da yapması için bütün tedbirleri almak.  Bölgedeki gençlik ve kadın sorunlarını tespit ve gerekli teşkilat kademesine bildirmekle görevlidir. Öngörülerini, gençlerin istek ve temennilerini parti kademelerine ulaştırmada köprü vazifesi görmek ve halkın arasında halkla birlikte sorunların çözümüne yönelik parti kademesinin girişimler yapabilmesi için sürekli parti kademeleri ile irtibat halinde olmak görevlerindendir.

Başkan Yardımcıları bir veya birkaç konu üzerine başkana yardımcılık yapar. Konuyu yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı olarak yönetim kurulu belirler.

İlçe Sekreteri Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkezi Gençlik Kolları / Kadın Kolları yönetmeliğinde bahsi geçen defter, kayıt ve dosyaların usulünce tutulması ve gerekli kademelerle yapılan bütün yazışmaların yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

İlçe Muhasibi yönetim kurulu kararıyla belirlenen harcamaları başkan ile beraber yapmaya ve bunların uygunluğunu bağlı bulunduğu teşkilat kademesine beyan etmekle sorumludur.

Belde teşkilatı başkanı beldelerde gençlik kolları / kadın kolları başkanlığını temsil etmekle yetkilidir. İlçelere bağlı olarak çalışır ve direkt ilçe teşkilatına bağlıdır.

İL TEŞKİLATI

MADDE 16-

Gençlik Kolları / Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu 2 yıl görev yapmak üzere atanır. Yönetim Kuruluna il başkanı başkanlık yapar. Üye sayısının üst limiti yoktur.

İl Başkanı görev aldığı ilde gençlik kolları / Kadın Kolları başkanlığını temsil etmekle yetkilidir. Partinin tüzük, program, ilkeleri ve yönetmeliğinde bahsi geçen bütün konulara uymak ve gereğini yapmakla beraber yönetim kurulunun da yapması için bütün tedbirleri almak. Bağlı bulunan ilçe teşkilatlarının vazifelerini eksiksiz yapmalarını sağlamak. Bölgedeki gençlik ve kadın sorunlarını tespit ve gerekli teşkilat kademesine bildirmekle görevlidir. Öngörülerini, gençlerin ve kadınların istek ve temennilerini parti kademelerine ulaştırmada köprü vazifesi görmek ve halkın arasında halkla birlikte sorunların çözümüne yönelik parti kademesinin girişimler yapabilmesi için sürekli parti kademeleri ile irtibat halinde olmak görevlerindendir.

Başkan Yardımcıları bir veya birkaç konu üzerine başkana yardımcılık yapar. Konuyu yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı olarak yönetim kurulu belirler.

İl Sekreteri Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkezi Gençlik Kolları / Kadın Kolları yönetmeliğinde bahsi geçen defter, kayıt ve dosyaların usulünce tutulması ve gerekli kademelerle yapılan bütün yazışmaların yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

İl Muhasibi yönetim kurulu kararıyla belirlenen harcamaları başkan ile beraber yapmaya ve bunların uygunluğunu bağlı bulunduğu teşkilat kademesine beyan etmekle sorumludur.

 

 

MERKEZ TEŞKİLATI

MADDE 17-

Gençlik Kolları / Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu tarafından 2 yıl görev yapmak üzere atanır. Merkez Teşkilata atanan Genel Başkan Yönetim Kuruluna başkanlık yapar. Üye sayısının üst limiti yoktur. Gençlik Kolları /Kadın Kolları Genel Merkezi , gençler/kadınlar arasında sportif, kültürel, sosyal, sanatsal, eğitimsel faaliyetler düzenleyebilir. Bu faaliyetleri alt kademelerdeki Gençlik / Kadın kolları ile yada Gençlik Kadın Kolları Genel Merkezi yönetimince yürütür.

Merkez Teşkilatı Genel Başkanı Gençlik Kolları / Kadın Kollarını temsil eder. Teşkilatın işleyişini ve koordinasyonunu sağlar. Genel Başkan Yardımcılarının görevlerini belirler ve lüzum gördüğü takdirde görevlerini değiştirir. Gençlik Kolları / Kadın Kollarını temsilen açıklama ve beyanatlarda bulunabilir. Bu beyanatları Yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde yapmakla sorumludur.

Genel Başkan Yardımcıları branşlarına veya verilen görevlerine istinaden yürürlülüğü sağlarlar. Genel Başkanın olmadığı durumlarda seçeceği bir Genel Başkan Yardımcısı ona vekâlet eder. Diğer Genel Başkan Yardımcıları branşlarına göre yapacakları faaliyetleri yönetim kuruluna sunarlar. Yönetim kurulunda alınan karara göre Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkezinden veya bağlı bulundukları Genel Başkan Yardımcısından onay aldıktan sonra yürürlülüğe koyarlar.

Genel Sekreter Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın talimatlarını ve verdiği görevleri yerine getirmekle sorumludur. Merkez Teşkilatında tutulacak defterlerin tanzimi, imzalattırılması ve muhafazasını sağlamakla yükümlüdür.

Genel Muhasip Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen harcamaları Genel Başkan ile beraber yapmaya ve bunların uygunluğunu bağlı bulunduğu teşkilat kademesine beyan etmekle sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TUTULACAK DEFTERLER:

 MADDE 18-

Gençlik Kolları / Kadın Kolları tutulacak defterler,

1-    Karar Defteri

2-    Üye Kayıt Defteri

3-    Gelen Evrak

4-    Giden Evrak

Defterleri tutulur. Bu defterler Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkezince veya bağlı bulunduğu teşkilat kademesince onaylanır. Gerekli hallerde bağlı bulunduğu kademe veya Genel Merkezince defterler incelenir.

BEŞİNCİ KISIM

MALİ HÜKÜMLER, BAĞDAŞMAYAN GÖREVLER, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

MALİ HÜKÜMLER:

MADDE 19-

Gençlik Kolları / Kadın Kolları giderleri bağlı bulundukları teşkilat birimi tarafından karşılanır veya kurulu teşkilat kademesi yok ise yönetmeliğin 11. Madde hükümleri uyarınca karşılanır.  Ayrıca aidat veya bağış makbuzu bastıramazlar ve toplayamazlar.

BAĞDAŞMAYAN GÖREVLER:

MADDE 20-

Gençlik Kolları / Kadın Kollarında görevli üye ve yöneticiler aynı anda iki kademede görev alamazlar.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 21-

Yönetmelik Hak ve Hakikat Partisi Genel Merkezi Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 YÜRÜTME:

MADDE 22-

Bu yönetmelik hükümlerini Merkez Yürütme Kurulu yürütür.